เขตเซอร์ร่า 194

หน้าหลักเขต 194 ประวัติความเป็นมา คณะกรรมการเขต ข่าว-กิจกรรม ห้องเอกสารประชุมเขตครั้งที่ 3/2010-2011
วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2011  ณ ห้องประชุมวัดเซ็นต์จอห์น กรุงเทพฯ


ประวัติความเป็นมา

ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 2/2009-2010  คณะกรรมการสภาฯเห็นชอบให้มีการแบ่งเขต 172 เป็น 2 เขต
โดยแต่งตั้งอนุกรรมการขึ้นมา 1 ชุด เพื่อพิจารณา
ประกอบด้วย 1. คุณนิพนธ์  แสงประดับ 2. คุณนิคม  กายราช ประธานเขต 172  และ  3. คุณประภัสสร  อรรถมานะ 

และคณะอนุกรรมการสภาฯเห็นชอบกับยกร่างรูปแบบการแบ่งเขต 172  ตามที่ประธานแจ้งให้ทราบในวาระที่ 2 
ตามที่มีบันทึกไว้ในเอกสารรายงานการทำงานของสภาที่คงค้างไว้
เพื่อประสานงานต่อของสภาเซอร์ร่าประเทศไทยของปี 2009-2010 โดยมีรูปแบบโครงสร้าง  ดังนี้ คือ 

 เขต 172/1  ประกอบด้วย 1.  เซอร์ร่ากลุ่มอุบล  2. กลุ่มซ่งแย้   3.  กลุ่มหนองคู   4.  กลุ่มอุดร
5.  กลุ่มโพนสูง  6. กลุ่มเมืองพล-บ้านไผ่ 7. กลุ่มท่าแร่ 8. กลุ่มช้างมิ่ง  9. กลุ่มขอนแก่น(กลุ่มทดลอง)  

เขต 172/2  ประกอบด้วย 1.  กลุ่มเซนต์จอห์น   2. กลุ่มจันทบุรี    3. กลุ่มบางแสน  
4. กลุ่มนครราชสีมา   5.   กลุ่มศรีราชา  (กลุ่มทดลอง) 

 ปัจจุบัน ปี 2012 เขต 194 มีจำนวนกลุ่มทางการ  9 กลุ่ม  ใน 3 สังฆมณฑล 
สมาชิกทั้งหมด
  276 คน ประจำการ  236 คน สมทบ 40 คน


ทำเนียบประธานเขต 194 (172/1)

ลำดับ
ชื่อ
ปี
กลุ่ม
1 ยอห์น อัมพัน สีดาหัวดี (172/1)
2010-2011
กลุ่มอุดรธานี
2 ยอห์น อัมพัน สีดาหัวดี (172/1)
2011-2012
กลุ่มอุดรธานี
3 ยอห์น อัมพัน สีดาหัวดี (194)
2012-2013
กลุ่มอุดรธาน
3 อ.ลักขณา      สุกใส
2013-2014
กลุ่มอุบลราชธาน
4 อ.นิคม  กายราช 2014-2016 กลุ่มท่าแร่
5 คุณถนอม  อินทร์นอก 2016-2017 กลุ่มท่าแร่
6 คุณจำรัส  รุ่งรัชกานนท์ 2017-2018 กลุ่มอุบลราชธานี

คณะกรรมการเซอร์ร่าเขต 194 ปี 2014 - 2016คณะกรรมการเซอร์ร่าเขต 194 ปี 2014 - 2016

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
กลุ่ม
1 คุณพ่อวิโรจน์  โพธิ์สว่าง จิตตาธิการเขต อธิการบ้านเณร
2 ราฟาเอล ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย ที่ปรึกษา อดีตประธานเซอร์ร่าสากล
3 คุณวินิจ    วสุพงศ์พิพัฒน์ ที่ปรึกษา ประธานสภาเซอร์ร่าประเทศไทย
4 คุณนิพนธ์      แสงประดับ ที่ปรึกษา อดีตประธานสภาเซอร์ร่าประเทศไทย
6 อ.ลักขณา      สุกใส ที่ปรึกษา อดีตประธานสภาเซอร์ร่าประเทศไทย
7 คุณอัมพัน      สีดาหัวด ที่ปรึกษา อดีตประธานเขต
8 คุณประหยัด    ยงดี ที่ปรึกษา กลุ่มท่าแร่
9 คุณวิเรียม   ศรีวรกุล ที่ปรึกษา กลุ่มท่าแร่
10 อ.คุณนิคม  กายราช ประธานเขต กลุ่มท่าแร่
11

คุณถนอม  อินทร์นอก

ว่าที่ประธานฯ กลุ่มท่าแร่
12 คุณชัยชนะ ศักดิ์โสภณ รองประธานฝ่ายกิจกรรม ประธานกลุ่มอุดรธานี
13 คุณจำรัส  รุ่งรัชกานนท์ รองประธานฝ่ายกระแสเรียก ประธานกลุ่ม
14 คุณสมพจน์  สมบูรณ์ รองประธานฝ่ายสมาชิก กลุ่มเมืองพล-บ้านไผ่
15 คุณสมฤทธิ์    กายราช รองประธานฝ่ายสื่อสาร กลุ่มอุดรธานี
16 คุณโสภาพร  บรรจงศิลป์ เลขานุการ กลุ่มอุดรธานี
17 คุณชญานิษฐ์  กายราช เหรัญญิก ประธานกลุ่มอุบลราชธานี
18 คุณวิยะดา ดอนแสง กรรมการ ประธานกลุ่มกลุ่มมีคาแอล
19 คุณแสงเดือน  พงษ์เหมวัฒนา กรรมการ กลุ่มเมืองพล-บ้านไผ่
20

คุณแนบเนียน  ทาสีเพชร

กรรมการ ประธานกลุ่มโพนสูง
21 คุณเกรียงศักดิ์    พึ่งผล กรรมการ ประธานกลุ่มขอนแก่น
22 คุณบุญเลี้ยง  จันทร์ไทย กรรมการ ประธานกลุ่มซ่งแย้
23 คุณสังวาล       บุญทา กรรมการ ประธานกลุ่มหนองคู
24 คุณสมหมาย   ศรีทอง กรรมการ ประธานกลุ่มช้างมิ่ง

คณะกรรมการเซอร์ร่าเขต 172/1(194) ปี 2012 - 2013

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
กลุ่ม
1 ค.พ.ลอเร็นซ์ พรภิรมย์ บุญทรัพย์ จิตตาธิการเขต
2 ราฟาเอล ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย ที่ปรึกษา อดีตประธานคณะเซอร์ร่าสากล
3 คุณนิพนธ์      แสงประดับ  ที่ปรึกษา อดีตประธานสภาเซอร์ร่าประเทศไทย
4 คุณประดิษฐ์   โลหะวิริยะศิริ ที่ปรึกษา อดีตประธานสภาเซอร์ร่าประเทศไทย
5 คุณบรรจง      เส็งเจริญ ที่ปรึกษา อดีตประธานสภาเซอร์ร่าประเทศไทย
6 คุณสนทยา    วิศพรรณ์ ที่ปรึกษา ประธานสภาเซอร์ร่าประเทศไทย
7 เทเรซา อัญชัญ จาตุกัญญาประทีป ที่ปรึกษา อดีตประธานสภาเซอร์ร่าประเทศไทย
8 น.สพ.สมชาย เทวีพิทักษ์ ที่ปรึกษา ประธานเขต 172
9 คุณอัมพัน      สีดาหัวดี ประธานเขต กลุ่มอุดรธานี
10

อ.ลักขณา      สุกใส

ว่าที่ประธานฯ ปี 2012-13 กลุ่มอุบลราชธานี
11 คุณบรรจง     เส็งเจริญ รองประธานฝ่ายกิจกรรม กลุ่มอุดรธานี
12 คุณสมฤทธิ์      กายราช    รองประธานฝ่ายกระแสเรียก กลุ่มท่าแร่
13 คุณสุนทร       พงษ์เหมวัฒนา  รองประธานฝ่ายสมาชิก กลุ่มเมืองพล-บ้านไผ่
14 คุณนิรมล        สมงาม    รองประธานฝ่ายสื่อสาร กลุ่มอุดรธานี
15 คุณนิรมล       สมงาม เลขานุการ กลุ่มอุดรธานี
16 อ.ลักขณา       สุกใส เหรัญญิก กลุ่มอุบลราชธานี
17 คุณสรศักดิ์       ยินดีงาม กรรมการ ประธานกลุ่มอุบลราชธานี
18 คุณแนบเนียน     ดงยะโสภา กรรมการ ประธานกลุ่มโพนสูง
19 คุณบุญเลิศ     ประเสริฐพลกรัง กรรมการ ประธานกลุ่มซ่งแย้
20 คุณวารี          ศิลาโคตร กรรมการ ประธานกลุ่มหนองคู
21 คุณโฉมยงค์      สิพิมสาร กรรมการ ประธานกลุ่มช้างมิ่ง
22 คุณสมพจน์    สมบูรณ์  กรรมการ ประธานกลุ่มขอนแก่น

คณะกรรมการเซอร์ร่าเขต 172/1 ปี 2011 - 2012

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
1 ค.พ.ลอเร็นซ์ พรภิรมย์ บุญทรัพย์ จิตตาธิการ
2 อ.ชัยณรงค์      มนเทียรวิเชียรฉาย ที่ปรึกษา
3 คุณนิพนธ์         แสงประดับ ที่ปรึกษา
4 คุณประดิษฐ์      โลหะวิริยะศิริ ที่ปรึกษา
5 คุณบรรจง         เส็งเจริญ ที่ปรึกษา
6 คุณสนทยา       วิศพรรณ์ ที่ปรึกษา
7 คุณอัญชัน        จาตุกัญญาประทีป ประธานสภา
8 อ.วีระ              ธาราสิงห์ ประธานเขต 172
9 คุณอัมพัน         สีดาหัวดี ว่าที่ประธานเขต 172/1(2011-2012)
10 อ.ลักขณา         สุกใส ว่าที่ประธานเขต 172/1(2012-2013)
11 คุณบรรจง        เส็งเจริญ รองประธาน ฝ่ายกิจกรรม
12 คุณประหยัด     ยงดี  รองประธานฝ่ายกระแสเรียก/ป.ท่าแร่
13 คุณธัญพร        อภัยโส   รองประธาน ฝ่ายสื่อสาร/ป.อุดร
14 คุณถนอม        อินทร์นอก    รองประธานฝ่ายสมาชิก /ป.เมืองพลฯ
15 อ.ลักขณา         สุกใส เหรัญญิก
16 คุณนิรมล         สมงาม เลขาธิการ
17 คุณบุญส่ง        แน่นสิงห์ ป.อุบลราชธานี  / กรรมการ
18 คุณถวาย         ชีพจำเป็น ป.โพนสูง / กรรมการ
19 คุณบุญเลิศ       ประเสริฐพลกรัง ป. ซ่งแย้ / กรรมการ
20 คุณประยูร        สาสาย  ป. หนองคู / กรรมการ
21 คุณมีชัย           พอศิลป์ ป.ช้างมิ่ง / กรรมการ
22 คุณพนมจันทร์   ดิลกโกมล ป.ขอนแก่น / กรรมการ


ประชุมกลุ่มย่อย เขต 172/1 การสัมมนาผู้นำเซอร์ร่า ปี 2011
วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2011
ณ ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

Back to Home Page