กิจกรรมเขตเซอร์ร่า 194
การประชุมเซอร์ร่าเขต 194 ครั้งที่ 1สมัยปี 2014-2015 
วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2014
ณ ห้องประชุมสภาภิบาล อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่


การประชุมคณะกรรมการบริหารเซอร์ร่าเขต 174 วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2014
มีีกรรมการ, ประธานและ รป.จากอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
มีกลุ่มท่าแร่ 10 คน กลุ่มทดลองฟาติมาท่าแร่ 10 คน กลุ่มช้างมิ่ง 6 คน
สังฆมณฑลอุดรธานี มี กลุ่มอุดร 4 คน กลุ่มโพนสูง 13 คน กลุ่มขอนแก่น 10 คน กลุ่ม เมืองพล-บ้านไผ่ 10 คน
สังฆมณฑลอุบลราชธานี กลุ่มอุบล 6 คนและ กลุ่มหนองคู 2 คน ขาดกลุ่มซ่งแย้ด้วย ไม่มีตัวแทนเข้าร่วมประชุม


คุณพ่ออันตน วีระเดช ใจเสรี อุปพระสังฆราชและเจ้าอาวาสอาสนวืหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่
ให้เกียรติ์เปิดการประชุม


คุณพ่อให้ข้อคิดแด่สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมโดยกล่าวว่า
"สมาชิกเซอร์ร่าทุกคน ต้องมีข่าวดีในตัวเองเสียก่อน แล้วให้นำข่าวดีนั้นไปแบ่งปันให้กับคนรอบข้าง"


เสื้อสีชมพูสมาชิกจากบ้านโพนสูง อุดรธานี
โดยการนำของท่านประธาน กาทารีนา แนบเนียน ดงยะโสภาและ คพ. แดเนียล ดาร์นิีโล จิตตาธิการและเจ้าอาวาส


คุณพ่อ เปโตร วิโรจน์ โพธิ์สว่าง จิตตาธิการเซอร์ร่ากลุ่มท่าแร่ นำสวดภาวนาเปิดการประชุม


สีฟ้าจากเมืองพล-บ้านไผ่ 


อาจารย์ กาทารีนา ลักขณา สุกใส จากกลุ่มเซอร่าอุบลฯ อดิตประธานเขต 194
มอบงานให้ ผอ.เปโตร นิคม กายราช ประธานเฃตคนใหม่จากกลุ่มท่าแร่


ประธาน นิคม กายราช กล่าวต้อนรับสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม


ภาวนาปิดพิธี 


สีเขียวจากบ้านช้างมิ่งโดยการนำของท่านประธาน อักแนส สมหมาย ศรีทอง


ร่วมรับประทานอาหาร


อำลา


Back to District 194