เขตเซอร์ร่า 194

หน้าหลักเขต 194 ประวัติความเป็นมา คณะกรรมการเขต ข่าว-กิจกรรม ห้องเอกสาร


คณะกรรมการเซอร์ร่าเขต 194 ปี 2014 - 2015 - 2016


คุณพ่อชาร์ล โบโลเมโล ประภาส  ทองอินทร์
จิตตาธิการยอห์น บัปติสต์ จำรัส รุ่งรัชกานนท์
ประธานเขตคณะกรรมการเซอร์ร่าเขต 194 ปี 2017 - 2018

ที่ ชื่อ ตำแหน่ง
1

ราฟาแอล อ.ชัยณรงค์  มนเทียนวิเชียรฉาย

ที่ปรึกษา

2

มารีอามักดาเลนา มิสรัชนีกูล   พวงผ่อง

ที่ปรึกษา

  เปโตร อ.นิคม    กายราช ว่าที่ประธานสภาฯ
3

ยอห์น น.สพ.สมชาย   เทวีทิวารักษ์

ประธานสภาฯ

4

ค.พ.ชาร์ลโบโลเมโล ประภาส  ทองอินทร์

จิตตาธิการ

5

ยอห์นบัปติส จำรัส   รุ่งรัชกานนท์

ประธานเขต

6

เปาโล สมฤทธิ์   กายราช

ว่าที่ประธานเขต

8

ยอแซฟ ว่าที่ ร.อ.ธนาวริทธิ์ ธนิกวลัยรัตนิน

รป.กิจกรรม

9

กาทารีนา ลักขณา  สุกใส /ปธ.อุบลฯ

รป.กระแสเรียก

10

มาร์โก วิโรจน์   ชำนาญฤทธิ์ /ปธ.อุดรฯ

รป.สมาชิก

11

มารีอา สุมาลี   ดาวหน

รป.สื่อสาร

12

เปาโล สมฤทธิ์   กายราช /ปธ.ฟาติมา

เหรัญญิก

13

ยอห์น ธนัช   วัชรตานนท์

เลขานุการ

14

เทเรซา อรนรา   ยงดี /ปธ.มีคาแอล

ผู้ช่วยเลขาฯ

15

มารีอา วิยะดา   ดอนแสง

ผู้ช่วยเลขาฯ

16

มารีอา แสงเดือน  พงษ์เหมวัฒนา /ปธ.พล

กรรมการ

17

มารีอา รัตนาภรณ์   ถาวร /ปธ.หนองคู

กรรมการ

18

ปีโอ มีชัย   พอศิลป์ /ปธ.ช้างมิ่ง

กรรมการ

19

เปโตร เสนีย์  วิลัยทอง /ปธ.ขอนแก่น

กรรมการ

20

กาทารีนา แนบเนียน  ดงยะโสภา /ป.โพนสูง

กรรมการ

21

อันนา ทองเลี้ยง   จันทร์ไทย /ปธ.ซ่งแย้

กรรมการ

22

อันนา สุลัดดา   ถาวรพัฒน์ /ปธ.เซซ่ง

กรรมการ


Back to Homepage