เขตเซอร์ร่า 194

หน้าหลักเขต 194 ประวัติความเป็นมา คณะกรรมการเขต ข่าว-กิจกรรม ห้องเอกสาร


คณะกรรมการเซอร์ร่าเขต 194 ปี 2014 - 2016


คุณพ่อ ฟรังซิสเซเวียร์ สมรชัย กระแสสิงห์
จิตตาธิการ


เปาโล สมฤทธิ์  กายราช
ประธานเขต


ลำดับ

นักบุญ /  ชื่อ / สกุล

ตำแหน่ง

โทรศัพท์/E-mail

1

ราฟาแอล อ.ชัยณรงค์ มนเฑียรวิเชียรฉาย

ที่ปรึกษา

Cnarong@st.john.ac.th
02-9387015-20

2

ยอหน์บอสโก น.สพ สมชาย เทวีทิวารักษ์

ที่ปรึกษา

081-8033475
somchai@zagro.com

3

เปโตร นิคม กายราช

ที่ปรึกษา

081-7396312
nikhom84@yahoo.com

4

มาร์โก นิพนธ์ แสงประดับ

ที่ปรึกษา

081-911952
niponsa@yahoo.com

5

ยอหน์ บัปติส จำรัส รุ่งรัชกานนท์

ที่ปรึกษา

jamrus_2005@yahoo.com
090-5656645

6

ฟรังซิสเซเวียร์ ค.พ สมรชัย กระแสสิงห์

จิตตาธิการ

042-751118

7

เปาโล สมฤทธิ์ กายราช

ประธาน

087-7155020 paul_somrit@yahoo.co.th

9

ยอหน์ ธนัช วัชรตานนท์

ว่าที่ ปธ.

080-4046559
ging.amp1784@gmail.com

10

เทเรซา อรนรา ยงดี

เลขานุการ

042-751169

11

สตีเฟน ธวัช อินทร์อ่อน

ผู้ช่วยเลขานุการ / ปธ.แม่พระฟาติมา

093-538-3398

12

เทเรซา ชญานิษฐ์ กายราช

เหรัญญิก

087-0890477

13

โทมัส ประหยัด ยงดี

  รป ฝ่าย.กระแสเรียก

042-751169 081-7697253

14

มารีอา สุมาลี ดาวหน

รป.ฝ่ายสื่อสาร

089-8647604

15

เปาโล สมพจน์ สมบูรณ์

รป ฝ่ายสมาชิก

080-4129985
sompot.somboon@gmail.com

16

มารีอา วิยะดา ดอนแสง

รป ฝ่ายกิจกรรม / ปธ กลุ่ม ท่าแร่

042-741434

17

เทเรซา บุญส่ง แน่นสิงห์

กรรมการ/ปธ อุบลราชธานี

089-9178543

18

มารีอา มักดาเลนา อนงค์ ทองสม

กรรมการ/ปธ หนองคู

086-3720812

19

เปโตร อุเทน บุญทวี

กรรมการ/ปธ ซ่งแย้

089-0267032

20

เทเรซา อมรศรี มาตะยา

กรรมการ/ปธเซซ่ง

063-0044585

21

อัลฟอนโซ ณรงค์ เหมุทัย

กรรมการ/ปธ อุดรฯ

083-3624533

22

กาทารีนา แนบเนียน ทาสีเพชร

กรรมการ/ปธโพนสูง

080-1895670

23

เปาโล เสถียร วนพงษ์ทิพร

กรรมการ/ปธเมืองพล- บ้านไผ่

086-2348170

24

อักแนส สมหมาย ศรีทอง

กรรมการ/ปธช้างมิ่ง

093-2342145

กรรมการเขต 194 ปี 2018-19 พร้อมที่อยู่ .doc


พิธีรับมอบตำแหน่งประธานเขตเชอร์ร่า 194

คุณจำรัส  รุ่งรัชกานนท์ ประธานเขตคนใหม่
วาระในตำแหน่งตั้งแต่ ก.ค. 2017 ถึง มิ.ย. 2018
รับมอบกางเขนสัญลักษณ์ จากคุณจำรัส  รุ่งรัชกานนท์
อดีต่ประธาน
วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2018
ณ อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่ลูร์ด นครราชสีมา

Back to Homepage