เซอร์ร่าเขต 194
กลุ่มเซอร์ร่าอุดรธานี
หน้าหลัก ความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร

กลุ่มเซอร์ร่าอุดรธานี
(Serra Club of Mother of Perpetual Help Cathedral)

สถานที่ตั้ง
อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ จังหวัดอุดรธานี  
สังฆมณฑลอุดรธานี

คณะเซอร์ร่าอุดรธานี จัดตั้ง เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 1992 
องค์การเซอร์ร่าสากลออกใบแต่งตั้ง  No.821 ให้เมื่อ February 23, 1995

  ได้รับมอบใบแต่งดั้ง เมื่อ 23 เมษายน 1995 ที่วัดเซนต์จอห์น กรุงเทพ 

จัดพิธีปฏิญาณตนสมาชิกครั้งแรกเมื่อ วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 1995 
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี  
มีสมาชิกปฏิญาณตนครั้งแรก 18 ท่าน  

ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิกสามัญ 34 คน สมาชิกสมทบ 1 คน รวม 35 คน


คุณพ่อ ซีโมน ไมตรี ทาสุวรรณ์
จิตตาธิการ


เปโตร ชัยชนะ ศักดิ์โสภณ
ประธานกลุ่ม

คณะกรรมการบริหาร ปี 2014-2015

ลำดับ
ตำแหน่ง
ชื่อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
จิตตาธิการ
รองจิตตาธิการ
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เหรัญญิก
เลขานุการ

ค.พ. ซีโมน ไมตรี  ทาสุวรรณ์
ค.พ.ดอมินิก พงษ์พันธ์  ม่วงมีรส
เปโตร ชัยชนะ ศักดิ์โสภณ
?
มาร์โก วิโรจน์   ชำนาญฤทธิ์
เทเรซา นิรมล สมงาม
ร็อค บรรจง เส็งเจริญ
ดอมินิก ซาวีโอ นภดล  คงชุ่มชื่น
ยอห์น อัมพัน สีดาหัวดี
อันฟอลโซ ณรงค์ เหมุทัย

 

Back to District 194