เซอร์ร่าเขต 194
กลุ่มเซอร์ร่าอุบลราชธานี

 13 กรกฎาคม 2014
สมาชิกเซอร์ร่าอุบลฯ ประชุมประจำเดือนกรกฎาคมที่สำนักงานสังฆมณฑล
... คุณสุมาลี ดาวหนจากกลุ่มหนองคูร่วมประชุมด้วย


 

Back to District 194