เซอร์ร่าเขต 194
คณะเซอร์ร่าอุบลราชธานี
หน้าหลัก ความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร
คณะเซอร์ร่าอุบลราชธานี
(Serra Club of Ubonrachatani)


ที่ตั้ง 
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
อาสนวิหารแม่พระนิรมล จังหวัดอุบลราชธานี  
604 ต.พรหมราช อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร. 0-4220-2656

จำนวนสมาชิกปัจจุบัน (ปี 2014)
ปัจจุบันมีสมาชิก 57 คน (ประจำการ 57 คน สมทบ - คน)


คุณพ่อ เปโตร ไพฑูรย์ แสนสวัสดิ์
จิตตาธิการ


คุณจันทร์อุไร ลวดทอง
ประธานกลุ่ม


คณะกรรมการปี 2019-2020

ลำดับ

ชื่อ

ตำแหน่ง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10.

คุณพ่อเปโตร ไพฑูรย์ แสนสวัสดิ์
...
คุณจันทร์อุไร ลวดทอง

จิตตาธิการ
อดีตประธาน
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เหรัญญิก
เลขานุการ 

Back to District 194