เซอร์ร่าเขต 194
คณะเซอร์ร่าอุบลราชธานี
หน้าหลัก ความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร

คณะเซอร์ร่าอุบลราชธานี
(Serra Club of Ubonrachatani)


ที่ตั้ง 
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
อาสนวิหารแม่พระนิรมล จังหวัดอุบลราชธานี  
604 ต.พรหมราช อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร. 0-4220-2656


จำนวนสมาชิกปัจจุบัน (ปี 2014)
ปัจจุบันมีสมาชิก 57 คน (ประจำการ 57 คน สมทบ - คน)


คุณพ่อชาร์ล โบโลเมโอ ประภาส ทองอินทร์
จิตตาธิการ
(ประวัติจิตตาธิการ)

กาทารีนา ลักขณา สุกใส 
ประธานกลุ่ม


คณะกรรมการปี 2017-2018

ลำดับ

ชื่อ

ตำแหน่ง

1
2
3
4
5
6
7
8
9

คุณพ่อชาร์ล โบโลเมโอ ประภาส ทองอินทร์
กาทารีนา ลักขณา สุกใส 
เทเรซา บุญส่ง แน่นสืงห์
อันนา อุดม สารพันธุ์
มารีอาจันทร์อุไร ลวดทอง.
โคลัมบา สุพัตรา จินารัตน์
ยอห์น บัปตีสต์ จำรัส รุ่งรัชกานนท์  
เยโนเวฟา นวลน้อย อุดมพันธ์ 
เทเรซา บุญส่ง แน่นสืงห์

จิตตาธิการ
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เหรัญญิก
เลขานุการ 

Back to District 194