เซอร์ร่าเขต 194
คณะเซอร์ร่าอุบลราชธานี
หน้าหลัก ความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร

คณะเซอร์ร่าอุบลราชธานี
(Serra Club of Ubonrachatani)


ที่ตั้ง 
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
อาสนวิหารแม่พระนิรมล จังหวัดอุบลราชธานี  
604 ต.พรหมราช อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร. 0-4220-2656

จำนวนสมาชิกปัจจุบัน (ปี 2014)
ปัจจุบันมีสมาชิก 57 คน (ประจำการ 57 คน สมทบ - คน)


คุณพ่อ เปโตร ไพฑูรย์ แสนสวัสดิ์
จิตตาธิการ


คุณจำรัส รุ่งรัชกานนท์
ประธานกลุ่ม


คณะกรรมการปี 2012-2013

คุณจันทรอุไร ลวดทอง.

ลำดับ

ชื่อ

ตำแหน่ง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10.

คุณพ่อเปโตร ไพฑูรย์ แสนสวัสดิ์
...
คุณจำรัส รุ่งรัชกานนท์
คุณจำรัส รุ่งรัชกานนท์  
คุณรจนา   สมคิด 
คุณอุดม สารพันธุ์
คุณจันทรอุไร ลวดทอง.
คุณธนาวริทธิ์ ธนิกวลัยรัตนิน.
ตุณนวลน้อย อุดมพันธ์ 
อ.บุญส่ง แน่นสืงห์

จิตตาธิการ
อดีตประธาน
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เหรัญญิก
เลขานุการ 

Back to District 194