เซอร์ร่าเขต 194
กลุ่มเซอร์ร่าท่าแร่
หน้าหลัก ความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร


  

ประวัติความเป็นมา

คณะเซอร์ร่าอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง เริ่มก่อตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการฝ่ายขยายกลุ่มของเซอร์ร่าเขตแห่งประเทศไทย ร่วมกับกลุ่มเซอร์ร่าสังฆมณฑลอุดรธานี โดยคุณพ่อสมพร อุปพงศ์ เจ้าอาวาส อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลขณะนั้น ได้เชิญชวนสัตบุรุษวัดท่าแร่มาร่วมรับฟังประวัติ วัตถุประสงค์และการจัดตั้งกลุ่มเซอร์ร่าที่วัดท่าแร่ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม ค.ศ.1995 หลังจากนั้นอีกหนึ่งปี ในวันที่ 28 มกราคม 1996 จึงได้จัดตั้งเป็นกลุ่มทดลองขึ้น มีกิจกรรมประชุมกลุ่ม สวดภาวนาเพื่อกระแสเรียกสำหรับพระสงฆ์ นักบวช ชาย -หญิง เดือนละ 2 ครั้ง ส่งการ์ดอวยพรวันคล้ายวันเกิด วันฉลองศาสนนาม วันครบรอบการบวชของพระสงฆ์ ซิสเตอร์  เยี่ยมเยียนให้กำลังใจพระสงฆ์ นักบวช ชาย-หญิงที่เจ็บป่วย ชราภาพ โดยมีพระอัครสังฆราชมีคาแอลเกี้ยน เสมอพิทักษ์ เป็นจิตตาธิการกลุ่ม

ต่อมาในปี ค.ศ.1997 คุณพ่ออันตนวีระเดช  ใจเสรี อธิการบ้านเณรฟาติมา ได้รับแต่งตั้งให้เป็นจิตตาธิการกลุ่มแทนคุณพ่อประสงค์  เด่นไชยรัตน์ พร้อมกับกรรมการชุดใหม่( ค.ศ.1997-1998 ) มีอาจารย์นิคม กายราช เป็นประธานกลุ่มคนแรก ผอ.นิทัศน์  เสมอพิทักษ์ เป็นที่ปรึกษา และได้รับการรับรองจากสภาเซอร์ร่าสากลประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม  ค.ศ. 1998 เป็นกลุ่มที่ 906 ของโลก และกลุ่มลำดับที่ 11 ของประเทศไทย  มีพิธีปฏิญาณตนของสมาชิกกลุ่มในวันที่ 10 ตุลาคม ค.ศ. 1998 ในโอกาสฉลองบ้านเณรฟาติมา โดยพระอัครสังฆราชลอเรนซ์ คายน์  แสนพลอ่อนเป็นประธานในพิธี มีสมาชิกปฏิญาณตนทั้งหมด 37  คน ท่ามกลางตัวแทนกลุ่มเซอร์ร่าจากทุกมิสซัง และพี่น้องสัตบุรุษจากวัดต่าง ๆ ในมิสซังท่าแร่ฯ เป็นสักขีพยาน นอกจากนั้นยังมีอาจารย์

ชัยณรงค์  มนเทียรวิเชียรฉาย ประธานเซอร์ร่าภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก คุณพรพจน์ ศรีมหาโชตะ ประธานเซอร์ร่าเขตประเทศไทย  คุณพ่อสมศักดิ์  ธีระศักดิ์ จิตตาธิการเซอร์ร่าเขตประเทศไทย คุณพอล แมรี่ สุวิช  สุวรุจิพร ผู้ริเริ่มก่อตั้งเซอร์ร่าในประเทศไทยและคณะได้มาร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยานในวันนี้ด้วย ปัจจุบันคณะเซอร์ร่าวัดท่าแร่มีสมาชิกทั้งหมด 43 คน (30ท่านยังเข้าประชุมสม่าสมอ  …10 ท่านชราภาพไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้  … และมีสมาชิกที่เสียชึวิตแล้วตั้งแต่ก่อตั้งกลุ่มจนถึงปัจจุบันจำนวน 15ท่าน….มีสมาชิกทดลอง 7 ท่าน)…  คุณสมฤทธิ์ กายราช เป็นประธาน (ค.ศ. 2012-2013) และ อาจารย์ประหยัด  ยงดี  เป็นว่าที่ประธาน (ค.ศ. 2013 -2014) และคุณพ่อ เปโตร วิโรจน์  โพธิสว่าง อธิการบ้านเณร เป็นจิตตาธิการกลุ่มคนใหม่ แทนคุณพ่อยอห์น อัครสาวก สุรชาติ มุลสุทธิ (จิตตาธิการกลุ่ม ค.ศ. 2008- 2013) ซึ่งครบวาระ


รายชื่อประธานกลุ่ม ปี 1998-

 


คณะกรรมการปี 2013-2014

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

เปโตร คพ.วิโรจน์  โพธิ์สว่าง
ฟรังซิสโก นิทัศน์ เสมอพิทักษ์
เปโตร นิคม กายราช
คุณสมฤทธิ์ กายราช
โทมาส ประหยัด  ยงดี
เปาโล สมฤทธิ์ กายราช
เทเรซา ภักดี  ชมภูจันทร์
มีคาแอล ศรีสว่าง คำเสงี่ยม
เทเรซา นิกร ชาญเชาว์
เทเรซา เพ็ญศรี  เวทย์ศิริยานันท์
เทเรซา อรนรา  ยงดี
กาทารีนา วิเรียม  ศรีวรกุล

จิตตาธิการ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา/ว่าที่ปธ.2014-15
อดีตประธาน
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เลขานุการ
เหรัญญิก

 

คณะกรรมการปี 2012-2013

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คุณพ่อยอห์น อัครสาวก สุรชาติ มุลสุทธิ

คุณสมฤทธิ์ กายราช

จิตตาภิบาล
อดีตประธาน
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เลขานุการ
เหรัญญิก

คณะกรรมการ ปี 2008-2009

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
คุณพ่อ ยอห์น สุรชาติ มุลสุทธิ
โทมัส ประหยัด ยงดี
กาทารีนา วิเรียม ศรีวรกุล
เทเรซา ภักดี ชมภูจันทร์
มีคาแอล ศรีสว่าง คำเสงี่ยม
มารีอา จินตนา พงษ์พิศ
เทเรซา วิยะดา ดอนแสง
กาทารีนา วิเรียม ศรีวรกุล
เทเรซา อรนรา ยงดี
จิตตาธิการ
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เหรัญญิก
เลขานุการ

 

 

Back to District 194