เซอร์ร่าเขต 194
กิจกรรมเซอร์ร่ากลุ่มท่าแร่

เซอร์ร่าท่าแร่กลุ่มวัดท่าแร่และกลุ่มทดลองฟาติมา
ร่วมประชุมครั้งที่ 4/2014-16
วันที่ 23 สิงหาคม 2014
สมาชิกเข้าร่วมประชุม 25 คนผอ. เปโตร นิคม กายราช ประธานเซอร์ร่าเขต 194 ปี 2014-15-16
อ. เปาโล สมฤทธิ์ กายราช ปธ.กลุ่มทดลองฟาติมา
และทนาย เทเรซา วิยะดา ดอนแสง ปธ.กลุ่มท่าแร่ เป็นประธาน


เปาโลสมฤทธิ์ กายราช
ประธานกลุ่มเซอร์ร่ท่าแร่ 2012-2013 รายงาน

 

Back to District 194