เซอร์ร่าเขต 194
กลุ่มเซอร์ร่าท่าแร่
หน้าหลัก ความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร


เซอร์ร่ากลุ่มท่าแร่
(Serra Club of Tharae)
ตั้งอยู่ที่อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล
ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร 47230
โทร.0-4275-1090

วันก่อตั้ง
เริ่มก่อตั้งเป็นกลุ่มทดลอง เมื่อวันที่ ...
ได้รับการรับรองจากองค์การเซอร์ร่าสากลเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 1998 หนังสือรับรองลำดับที่ 906
เป็นกลุ่มที่ 1 ในอัครสังฆมณฑลท่าแร่ และเป็นกลุ่มที่ 11 ของประเทศไทย
จัดพิธีรับหนังสือแต่งตั้งและพิธีปฏิญาณตนสมาชิกครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ค.ศ. 1998

ภาพใบรับรอง

จำนวนสมาชิกปัจจุบัน
ปัจจุบันมีสมาชิก 42 คน (ประจำการ 24 คน สมทบ 18 คน)


คพ. ยอแซฟ สุระศักดิ์  พงศ์พิษณุ
จิตตาธิการ


เทเรซา อรนรา ยงดี
ประธานกลุ่ม


คณะกรรมการปี 2019-2020

ชื่อ

ตำแหน่ง

ที่อยู่

โทรศัพท์

1. ค.พ.ยอแซฟ สุระศักดิ์  พงศ์พิษณุ

จิตตาธิการ

อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล 71 ม.1

Chaplain

ต. ท่าแร่  อ.เมือง   จ.สกลนคร  47230

042 751 090

2. เทเรซา อรนรา  ยงดี

ประธาน

1113 ม.7  ถ.ราษฎร์เจริญต.ท่าแร่อ.เมือง

042 751 169

President

จ.สกลนคร47230

3. มารีอา วิยะดา  ดอนแสง

ว่าที่ประธาน

52 ถ.ราษฎร์เจริญ ต.ท่าแร่อ.เมืองจ.สกลฯ

042 741 434

 

4.  เทเรซา ภักดี   ชมพูจันทร์ และ

รป.ฝ่ายกิจกรรม

307ม.3 ต.ท่าแร่อ.เมืองจ.สกลนคร

    มารีอา ปริศนา  ซึมเมฆ

Vice President / Activities

5. มารีอา นภาพร  อุปรี

รป.ฝ่ายกระแสเรียก

ต.ท่าแร่อ.เมือง

Vice President / Vocation

   จ.สกลนคร 47230

6. เทเรซา นิกร   ชาญเชาว์

รป.สมาชิก

26ม.1 ต.ท่าแร่อ.เมืองจ.สกลนคร47230

Vice President / Memberships

7. มารีอา ลลิตา  อุดมเดช

รป.สื่อสาร

 ม.1 ถ.ราษฎร์เจริญต.ท่าแร่อ.เมือง

Vice President / Communications

จ.สกลนคร

8. โทมัส ประหยัด   ยงดี

เหรัญญิก

 1113  ม.7 ถ.ราษฎร์เจริญต.ท่าแร่อ.เมือง

Treasurer

จ.สกลนคร

9. มารีอา วิยะดา  ดอนแสง

เลขา

 52  ถ.ราษฎร์เจริญต.ท่าแร่อ.เมือง

Secretary

จ.สกลนคร47230

10. ฟรังซิสโก นิทัศน์   เสมอพิทักษ์

ที่ปรึกษา

042 751 012
  Back to District 194