เซอร์ร่าเขต 194
กลุ่มเซอร์ร่าท่าแร่
หน้าหลัก ความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร


เซอร์ร่ากลุ่มท่าแร่
(Serra Club of Tharae)
ตั้งอยู่ที่อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล
ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร 47230
โทร.0-4275-1090

วันก่อตั้ง
เริ่มก่อตั้งเป็นกลุ่มทดลอง เมื่อวันที่ ...
ได้รับการรับรองจากองค์การเซอร์ร่าสากลเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 1998 หนังสือรับรองลำดับที่ 906
เป็นกลุ่มที่ 1 ในอัครสังฆมณฑลท่าแร่ และเป็นกลุ่มที่ 11 ของประเทศไทย
จัดพิธีรับหนังสือแต่งตั้งและพิธีปฏิญาณตนสมาชิกครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ค.ศ. 1998

ภาพใบรับรอง

จำนวนสมาชิกปัจจุบัน
ปัจจุบันมีสมาชิก 42 คน (ประจำการ 24 คน สมทบ 18 คน)


คพ. เปโตร วิโรจน์  โพธิ์สว่าง
จิตตาธิการ


เทเรซา อรนรา ยงดี
ประธานกลุ่ม


คณะกรรมการปี 2017-2018

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

เปโตร คพ.วิโรจน์  โพธิ์สว่าง
ฟรังซิสโก นิทัศน์ เสมอพิทักษ์
เทเรซา อรนรา ยงดี
มารีอา วิยะนิดา  ดอนแสง
เทเรซา ภักดี  ชมภูจันทร์
เปาโล ธีระวัฒน์  สาธิยากุล
เทเรซา นิกร ชาญเชาว์
มารีอา ลลิตา อุดมเดช
มารีอา วิยะนิดา  ดอนแสง
โทมัส ประหยัด ยงดี

จิตตาธิการ
ที่ปรึกษา
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เลขานุการ
เหรัญญิกรายชื่อสมาชิกกลุ่มท่าแร่ คลิก
  Back to District 194