เซอร์ร่าเขต 194
กลุ่มเซอร์ร่าโพนสูง
หน้าหลัก ความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร


กลุ่มเซอร์ร่าโพนสูง
ที่ตั้ง วัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูงใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี  
ตู้ ป.ณ. ตู้ ป.ณ. 15 อ.บ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 44190
โทร.0-4227-3502

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

จำนวนสมาชิกปัจจุบัน
ปัจจุบันมีสมาชิก 57 คน (ประจำการ 57 คน สมทบ - คน)


คุณพ่อ พรภิรมย์ บุญทรัพย์
จิตตาภิบาล


คุณสรศักดิ์ ยินดีงาม
ประธานกลุ่ม

คณะกรรมการ ปี 2012-2013

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
  จิตตาธิการ
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เหรัญญิก
เลขานุการ

 

 

Back to District 194