เซอร์ร่าเขต 194
กลุ่มเซอร์ร่าซ่งแย้
หน้าหลัก ความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร


ประวัติความเป็นมา

รับใบรับรองเลขที่ 630
เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 1986 ( 2529 )

คณะกรรมการ ปี 2008-2009

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
คุณพ่อ สเตฟาน บุญเลิศ พรหมเสนา
เปโตร บุญโฮม คำผา
เปโตร อุทาน บุญทวี
อันนา ดอกไม้ ผลจันทร์
ยออันนา บุญเลิศ ประเสริฐพลกรัง
ยอห์น รังสรรค์ ทับแสง
อันนา ทองเลี้ยง จันทร์ไทย
ลูซีอา สมหมาย ศิลาโคตร
อากาทา หนูพิน ผลขาว
จิตตาธิการ
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เหรัญญิก
เลขานุการ

 

 

Back to District 194