เซอร์ร่าเขต 194
กลุ่มเซอร์ร่าซ่งแย้
หน้าหลัก ความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร


เซอร์ร่ากลุ่มซ่งแย้ เขต 194

ที่คั้ง วัดอัครเทวมีคาแอล ซ่งแย้
หมู่ 2 ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120
สังฆมณฑลอุบลราชธานี

รับใบรับรองเลขที่ 630
เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 1986 ( 2529 )


ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น 46. คน (7 ส.ค. 2005)
(สมาชิกสามัญ 29 คน สมาชิกสมทบ 17 คน)


คุณพ่อบุญเลิศ พรหมเสนา
จิตตาภิบาล


คุณทองเลี้ยง จันทร์ไทย
ประธานกลุ่ม

คณะกรรมการ ปี 2019-2020

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9


คุณทองเลี้ยง จันทร์ไทย    
  

 

 

จิตตาธิการ
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เหรัญญิก
เลขานุการ

 

Back to District 194