เซอร์ร่าเขต 194
กลุ่มเซอร์ร่าช้างมิ่ง
หน้าหลัก ความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร


ประวัติความเป็นมา

    ใบรับรองเลขที่ NO. 1095 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2007

กลุ่มเซอร์ร่าช้างมิ่ง ก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2005 โดยกลุ่มเซอร์ร่าท่าแร่เป็นพี่เลี้ยง
มีคุณพ่อวีรพงษ์ มังกาย เป็นจิตตาธิการ สมาชิกแรกเริ่ม 20 คน
มีการประชุมสามัญในวันอาทิตย์ที่ 1, 3 ของเดือน หลังมิสซา ที่วัดพระคริสตราชา
เป็นกลุ่มทดลองอยู่ 2 ปีกว่าๆ ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากเซอร์ร่าสากลเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2007
สมาชิกปฏิญาณตน 35 คน สมาชิกกลุ่มประกอบด้วยสัตบุรุษ 3 หมู่บ้าน คือ
หมู่ที่ 1 บ้านช้างมิ่ง หมู่ที่ 12 บ้านช้างมิ่งพัฒนา  และหมู่ที่ 17 บ้านช้างมิ่งสามัคคี
โดยมีศูนย์รวมจิตใจเดียวกัน คือ วัดพระคริสตราชา

เซอร์ร่ากลุ่มช้างมิ่ง จัดพิธีการรับรองอย่างเป็นทางการ เป็นกลุ่มที่ 18 ของประเทศไทย
เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2007
โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
เป็นประธานในพิธีปฏิญาณตน

      


คณะกรรมการปี 2019-2021

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คุณพ่อ

คุณมีชัย พอศิลป์ 

จิตตาภิบาล
อดีตประธาน
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เลขานุการ
เหรัญญิก

คณะกรรมการปี 2012-2013

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คุณพ่อ

คุณโฉมยงค์ สิพิมสาร

จิตตาภิบาล
อดีตประธาน
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เลขานุการ
เหรัญญิก

คณะกรรมการ ปี 2008-2009

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
ตำแหน่งอื่น
1
2
3
4
5
6
7
8
9
คุณพ่อ...
อันนา กฤษณา พรหมจักร
คุณมีชัย พอศีลป์
คุณสมหมาย ศรีทอง
มารีอา กอแรตตี ลำไย ธรรมวงศ์
ยออันนา ประพิณ พิชัย
เซซีรีอา ปราณี สมงาม
อันนา รัชชุวรรณ คงเจริญ
มารีอา โฉมยงค์ สีพิมสาร
จิตตาธิการ
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เหรัญญิก
เลขานุการ

 

 

 

Back to District 194