กลุ่มเซอร์ร่าช้างมิ่ง
หน้าหลัก ความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร

รายชื่อสมาชิกกลุ่ม
สำรวจเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2021

ที่

นักบุญ / ชื่อ-นามสกุล

สถานภาพ

ที่อยู่ / E-mail

โทรศัพท์

วันเกิด

วันปฏิญาณ

 1. 1

ปีโอ มีชัย  พอศิลป์
Pius Meechai Porsilp

สามัญ

105 หมู่ 12  ต.ช้างมิ่ง
อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร  47130

086-224-5225

24/02/2007

 1. 2

อักแนส สมหมาย  ศรีทอง
Agnes Sommai Srithong

สามัญ

44 หมู่ 12 ต.ช้างมิ่ง
อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร  47130

082-647-0091

24/02/2007

 1. 3

มารีอากอแรตตี ลำไย  ธรรมวงค์
Maria Gorrtti Lamyai Thammawong

สามัญ

3   หมู่ 17  ต.ช้างมิ่ง
อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130

24/02/2007

 1. 4

อากาทา มาธิดา  พิชัย
Agatha Mathida Pichai

สามัญ

81   หมู่ 17   ต.ช้างมิ่ง
อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร  47130

084-957-3885

24/02/2007

 1. 5

อันนา ฝอยทอง  ฮุงหวล
Ann Phoythong Hoonghuan

สามัญ

24/02/2007

 1. 6

เซซีลีอา ปราณี  สมงาม
Cecilia Pranee Somngarm

สามัญ

147 หมู่ 1   ต.ช้างมิ่ง
อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร  47130

24/02/2007

 1. 7

อันนา ประครอง ไพรประเสริฐ์
Ann Prakrong Praiprasert

สามัญ

109  หมู่ 1   ต.ช้างมิ่ง
อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร  47130

24/02/2007

 1. 8

อันนา ละเอียด  ครองชนม์
Ann La-Aiat Krongchon

สามัญ

75  หมู่ 12  ต.ช้างมิ่ง
อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร  47130

--/--/2015

 1. 9

มารีอา เพ็ญศรี  พลจางวาง
Mary Pensri PonJangwang

สมทบ

115  หมู่ 1   ต.ช้างมิ่ง
อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร  47130

 1. 10

มาลาทา ราตรี  ทองวงค์ษา
Martha Ratree Thongwongsa

สมทบ

241  หมู่ 17   ต.ช้างมิ่ง
อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร  47130

24/02/2007

 1. 11

เทเรซา วาลัยว์  ธรรมวงค์
Therese Walai Thammawong

สมทบ

9   หมู่ 17   ต.ช้างมิ่ง
อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร  47130

24/02/2007

 1. 12

ยออันนา สมพร  คำปันวงค์
Joanna Somporn Khampanwong

สมทบ

106 หมู่ 12   ต.ช้างมิ่ง
อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร  47130

24/02/2007

 1. 13

มารีอา อำนวย  พิชัย
Mary Amnuay Pichai

สมทบ

107 หมู่ 1   ต.ช้างมิ่ง
อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร  47130

24/02/2007

 1. 14

อันนา กฤษณา  พรมจักร
Ann Kritsana Promchak

สมทบ

หมู่ 1  ต.ช้างมิ่ง
อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร  47130

 1. 15

มารีอา โฉมยงค์  สีพิมสาร

ย้ายที่อยู่

114 หมู่ 12   ต.ช้างมิ่ง
อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร  47130

086-238-0037

24/02/2007

 1. 16

อันนา รัชชุวรรณ  คงเจริญ

ย้ายที่อยู่

123  หมู่ 1   ต.ช้างมิ่ง
อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร  47130

042-989111

24/02/2007

 1. 17

เอลิซาเบธ ระพีพรรณ  ดาษดา

ย้ายที่อยู่

115  หมู่ 12   ต.ช้างมิ่ง
อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร  47130

24/02/2007

 1. 18

เอลิซาเบธ ลัดดา  ศรีลาแก้ว

ย้ายที่อยู่

254  หมู่ 1   ต.ช้างมิ่ง
อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร  47130

24/02/2007

 1. 19

เทเรซา มณีวรรณ  ตัดสืบ

ย้ายที่อยู่

247  หมู่ 1   ต.ช้างมิ่ง
อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร  47130

24/02/2007

 1. 20

อันนา บำเพ็ญ  พิลาจันทร์

ย้ายที่อยู่

78    หมู่ 17   ต.ช้างมิ่ง
อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร  47130

 1. 21

เทเรซา เทียม  อ่อนคำหล้า

ย้ายที่อยู่

28    หมู่ 12   ต.ช้างมิ่ง
อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร  47130

24/02/2007

 1. 22

มารือา หนูเทียน  สุริยวงศ์

ย้ายที่อยู่

272  หมู่ 17  ต.ช้างมิ่ง
อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร  47130

24/02/2007

 1. 23

ติตัส ธัญญา  ผิวเงิน

ย้ายที่อยู่

231 หมู่ 17  ต.ช้างมิ่ง
อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร  47130

087-228-1596

 1. 24

เทเรซา สง่า  พลจางวาง

ย้ายที่อยู่

130 หมู่ 1   ต.ช้างมิ่ง
อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร  47130

 1. 25

หลุยส์ คอนซาก้า
ประสานศิลป์ ศรีวรกุล

ย้ายที่อยู่

8   หมู่ 17   ต.ช้างมิ่ง
อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร  47130

086-219-6790

 

24/02/2007

 1. 26

เปโตร รักนคร  อุปการ

ย้ายที่อยู่

3   หมู่ 12   ต.ช้างมิ่ง
อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร  47130

 

 

24/02/2007

 1. 27

เปโตร พรศักดิ์  แพงยอด

ย้ายที่อยู่

28 หมู่ 17   ต.ช้างมิ่ง
อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร  47130

089-216-6976

24/02/2007

 1. 28

ดอมินิก ซาวีโอ วิษณุ แพงยอด

ย้ายที่อยู่

28  หมู่ 17   ต.ช้างมิ่ง
อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร  47130

24/02/2007

 1. 29

กาลา จันทรักษ์  โพธิมล

เสียชีวิต
2019

หมู่ 17 ต.ช้างมิ่ง
อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร  47130

042-779214 086-540-3281

24/02/2007

 1. 30

ทาเรนา เทวา  อุปการ

เสียชีวิต
2018

51  หมู่ 12   ต.ช้างมิ่ง
อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร  47130

24/02/2007

 1. 31

ยออันนา ประภิณย์  พิชัย

เสียชีวิต

84 หมู่ 17   ต.ช้างมิ่ง
อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร  47130

 1. 32

โซเฟีย จามณี  สุวรรณไชยรบ

เสียชีวิต

16    หมู่ 17   ต.ช้างมิ่ง
อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร  47130

 1. 33

ยออันนา บุญใส  พอศิลป์

เสียชีวิต

88 หมู่ 12  ต.ช้างมิ่ง
อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร  47130

 1. 34

อันนา วิลา  ทองยิ้ม

เสียชีวิต

29 หมู่ 12   ต.ช้างมิ่ง
อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร  47130

 1. 35

อันนา ทองอินทร์  ทองวงค์ษา

เสียชีวิต

5  หมู่ 17   ต.ช้างมิ่ง
อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร  47130

 1. 36

โรซา อินทวา  ดงภูยาว

เสียชีวิต

25 หมู่ 17   ต.ช้างมิ่ง
อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร  47130

 1. 37

อากาทา ทันที  โพธิวงศ์

เสียชีวิต

31  หมู่ 17   ต.ช้างมิ่ง
อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร  47130

Back to District 194