เซอร์ร่ากลุ่มเมืองพล-บ้านไผ่
หน้าหลัก ความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร


คณะเซอร์ร่ากลุ่มเมืองพล-บ้านไผ่
สังฆมณฑลอุดรธานีที่ตั้ง
วัดแม่พระฟาติมา เมืองพล จ.ขอนแก่น
150/3 ถนนพลรัตน์ อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โทร. 0-4341-4742
สังฆมณฑลอุดรธาน

วันก่อตั้ง
เริ่มก่อตั้งเป็นกลุ่มทดลอง เมื่อวีนที่ 24 ตุลาคม 2004
ได้รับการรับรองจากองค์การเซอร์ร่าสากล วันที่ 8 กันยายน 2007 เป็นกลุ่มที่ 1101
เป็นกลุ่มที่ 20 ของประเทศไทย
คลิกดูหนังสือแต่งตั้ง

จำนวนสมาชิกปัจจุบัน
ปัจจุบัน (ปี 2021) มีสมาชิก .19 คน เป็นสมาชิกสามัญ 7 คน สมาชิกสมทบ 12 คน


คุณพ่อ เปโตร สุรินทร์  อยู่สุข
จิตตาธิการ


ยอแซฟ ถนอม  อินทร์นอก

ประธานกลุ่ม

คณะกรรมการ ปี 2021-2023

ชื่อ

ตำแหน่ง

ที่อยู่

โทรศัพท์

1. ค.พ.เปโตร สุรินทร์  อยู่สุข

จิตตาธิการ

วัดแม่พระฟาติมาเมืองพล  เลขที่ 150/3

 

 

Chaplain

   ถ.พลรัตน์  อ.พล  จ.ขอนแก่น  40120

 

2. ยอแซฟ ถนอม  อินทร์นอก

ประธาน

32/2  ถ.พลรัตน์  อ.พล  จ.ขอนแก่น  40120

095 175 9661

 

President

 

 

3. มารีอา แสงเดือน พงษ์เหมวัฒนา

รป.ฝ่ายกิจกรรม

55/16-17 ถ.รามราช  อ.พล  จ.ขอนแก่น

086 638 4464

 

Vice President / Activities

40120 Ann_hrb@hotmail.com

 

4. มารีอา ทองใส  อินทร์นอก

รป.ฝ่ายกระแสเรียก

 32/2  ถ.พลรัตน์  อ.พล  จ.ขอนแก่น

085 012 8037

 

Vice President / Vocation

40120

 

5. มารีอา ฤทธาพร  หวานเสร็จ

รป.สมาชิก

96 บ้านหนองอรุณ  ต.ลอมคอม อ.พล

089 620 2549

 

Vice President / Memberships

จ.ขอนแก่น  40120

 

6. ฟรังซิสโก สุนทร พงษ์เหมวัฒนา

รป.สื่อสาร

55/16-17 ถ.รามราช  อ.พล  จ.ขอนแก่น

086 638 4464

 

Vice President / Communications

40120 Ann_hrb@hotmail.com

 

7. อันนา เตียง  อังควิศิษฐ์พันธ์

เหรัญญิก

134/1-2 ถ.พลรัตน์  อ.พล  จ.ขอนแก่น

080 765 7785

 

Treasurer

 

 

8. แบร์นาแด็ด สาคร  เวชากามา

เลขา

227/18 ถ.พลรัตน์  อ.พล  จ.ขอนแก่น  40120

087 765 7785

 

Secretary

 

 


Back to District 194