กลุ่มเซอร์วัดนักบุญยอแซฟบ้านเซซ่ง
หน้าหลัก ความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร


เซอร์ร่ากลุ่มวัดนักบุญยอแซฟ บ้านเซซ่ง
หมู่ 4 ต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 35150

วันก่อตั้ง
เริ่มก่อตั้งเป็นกลุ่มทดลอง เมื่อวันที่  16  ธันวาคม  2014 
ได้รับการรับรองจากองค์การเซอร์ร่าสากล ตามหนังสือแต่งตั้งวันที่ 11 มีนาคม 2017
เป็นกลุ่มลำดับที่ 1195 ขององค์กรเซอร์ร่าสากล
เป็นกลุ่มที่ 4 ในอัครสังฆมณฑลอุบลราชธานี่ และเป็นกลุ่มที่ 27 ของประเทศไทย

ปัจจุบัน (ปี 2021) มีจำนวนสมาชิกสามัญ 15 คน สมาชิกสมทบ 3 คน รวม 18 คน

ภาพพิธีรับใบแต่งตั้ง และพิธีปฎิญาณตนเข้าเป็นสมาชิกเซอร์ร่า
วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2017

ภาพผู้มาร่วมแสดงความยินดี


คุณพ่อ เปาโล โอสถ ลือเรื่อง
จิตตาธิการอันนา สุลัดดา ถาวรพัฒน์า
ประธานกลุ่ม


คณะกรรมการบริหารปี 2021-2023

ชื่อ

ตำแหน่ง

ที่อยู่

โทรศัพท์

1. คุณพ่อ เปาโลโอสถ  ลือเรื่อง

จิตตาธิการ

Chaplain

2. อันนาสุลัดดา  ถาวรพัฒน์

ประธาน

94  หมู่ที่ 4  ต.เชียงเพ็งอ.ป่าติ้ว  จ.ยโสธร

082-1568301

Mrs.SuratdaThauaonphat

President

3. เทเรซาสมศรี  ปั้นทอง

รป.ฝ่ายกิจกรรม

3  หมู่ที่ 4  ต.เชียงเพ็ง

087-9669252

Mrs.SomsriPanthong

Vice President / Activities

4.เทเรซาอุบลรัตน์  นักพรรษา

รป.ฝ่ายกระแสเรียก

29  หมู่ที่ 4  ต.เชียงเพ็ง

AubolratNakpansa

Vice President / Vocation

5. อักแนสหนูพิน  มารัตน์

รป.สมาชิก

38  หมู่ที่ 4  ต.เชียงเพ็ง

Mrs.Nupin  Marat

Vice President / Memberships

6. อันนาอุลัย  โพธิ์ไทร

รป.สื่อสาร

105  หมู่ที่ 4  ต.เชียงเพ็ง

Miss.Aulaiphosai

Vice President / Communications

7. มารีอาสายใจ  ปั้นทอง

เหรัญญิก

39/1  หมู่ที่ 4  ต.เชียงเพ็ง

Miss.SaichaiPanthong

Treasurer

8. เทเรซาอมรศรี  มาตะยา

เลขา/ว่าที่ประธาน 2023-24

21  หมู่ที่ 4  ต.เชียงเพ็ง

063-0044585

Mrs.AmonsriMataya

Secretary


Back to District 194