กลุ่มเซอร์ร่าอุดรธานี
หน้าหลัก ความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร

คณะเซอร์ร่ากลุ่มอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์
(กลุ่มเซอร์ร่าอุดรธานี)
(Serra Club of Mother of Perpetual Help Cathedral)


สถานที่ตั้ง
อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ จังหวัดอุดรธานี  
สังฆมณฑลอุดรธานี

129/18 หมู่ 1 ถนนนิตโย  ตำบลหมากแข้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  41000
(ตู้  ป.ณ.4 ปท.โพศรี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41002 ) โทร.042-222206

คณะเซอร์ร่าอุดรธานี จัดตั้ง เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 1992 
องค์การเซอร์ร่าสากลออกใบแต่งตั้ง  No.821 ให้เมื่อ February 23, 1995

  ได้รับมอบใบแต่งดั้ง เมื่อ 23 เมษายน 1995 ที่วัดเซนต์จอห์น กรุงเทพ 

จัดพิธีปฏิญาณตนสมาชิกครั้งแรกเมื่อ วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 1995 
ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี  
มีสมาชิกปฏิญาณตนครั้งแรก 18 ท่าน  

ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิกสามัญ 6 คน สมาชิกสมทบ 6 คน รวม 12 คน
ผู้สนับสนุน 2 คนคุณพ่อ นิโคลัส สราวุธ สหายแก่น
จิตตาธิการ 


ยอห์นธนัช   วัชรตานนท์
ประธานกลุ่ม

คณะกรรมการบริหาร ปี 2021-2023

ชื่อ

ตำแหน่ง

ที่อยู่

โทรศัพท์

1. ค.พ.นิโคลัส สราวุธ สหายแก่น

จิตตาธิการ

สถานฝึกธรรมสันติราชา  ตู้ ป.ณ. 26อ.เมือง     

 

 

Chaplain

  จ.อุดรธานี  41000

 

2. ยอห์นธนัช   วัชรตานนท์

ประธาน

สำนักมิสซังคาทอลิกอุดรธานี  ตู้ ป.ณ.3 

080 404 6559

 

President

 ปท.โพศรี   อ.เมือง   จ.อุดรธานี   41002 ging.amp1784@gmail.com

 

3. ร๊อค บรรจง  เส็งเจริญ

รป. ฝ่ายกิจกรรม

121/15ซ.เชื้อโชติถ.ธรรมเจดีย์

081 380 7663

 

Vice President / Activities

ต.หมากแข้ง  อ.เมือง  จ.อุดรธานี  41000 bcharoen@yahoo.com

 

4. เทรเซา นิรมล สมงาม

รป. ฝ่ายกระแสเรียก

เรือนนราอพาร์ตเม้นท์ 352/7ซ.หนองตุ 

081 873 6107

 

Vice President / Vocation

 ถ.นิตโย ต.หมากแข้ง อ.เมือง อุดรธานี  41000 ruannara@gmail.com

 

5. เปโตร ชัยชนะ  ศักด์ โสภณ

รป. สมาชิก

ร้านครัวข่าตะไคร้663ม.4 ถ.อุดรฯ-ขอนแก่น

085 000 3035

 

Vice President / Memberships

 ต.บ้านจั่น  อ.เมือง   จ.อุดรธานี   41000

 

6. ดอมินิกซาวีโอ นภดล คงชุ่มชื่น

รป. สื่อสาร

281/3 ม.9  ซ.บ้านศรีเจริญสุข  ถ.ทหาร

089 841 5046

 

Vice President / Communications

 ต.หมากแข้ง  อ.เมือง  จ.อุดรธานี 41000 Nopa_51@yahoo.com

 

7. ยวงบอสโก วันชัย  ภูละคร

เหรัญญิก

99/32 หมู่ 16 ต.หนองนาคำ  อ.เมือง

089 940 6541

 

Treasurer

  จ.อุดรธานี   41000

 

8. มารีอา ทัศนีย์   คงชุ่มชื่น

เลขา

281/3 ม.9  ซ.บ้านศรีเจริญสุข  ถ.ทหาร

081 768 1296

 

Secretary

 ต.หมากแข้ง  อ.เมือง  จ.อุดรธานี 41000 Tasanik2013@gmail.com

 

Back to District 194