กลุ่มเซอร์ร่าท่าแร่
หน้าหลัก ความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร


คณะเซอร์ร่ากลุ่มท่าแร่
(Serra Club of Tharae)

ที่ตั้ง
อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล
ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร 47230
โทร.0-4275-1090

วันก่อตั้ง
เริ่มก่อตั้งเป็นกลุ่มทดลอง เมื่อวันที่ 28 มกราคม 1996
ได้รับการรับรองจากองค์การเซอร์ร่าสากลเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 1998
หนังสือแต่งตั้้งลำดับที่ 906
เป็นกลุ่มที่ 1 ในอัครสังฆมณฑลท่าแร่ และเป็นกลุ่มที่ 11 ของประเทศไทย
จัดพิธีรับหนังสือแต่งตั้งและพิธีปฏิญาณตนสมาชิกครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ค.ศ. 1998

ภาพหนังสือแต่งตั้ง

จำนวนสมาชิกปัจจุบัน
ปัจจุบันมีสมาชิก 33 คน (สามัญ 22 คน สมทบ 11 คน)
สนับสนุน 2 คน


คพ. ยอแซฟ สุระศักดิ์  พงศ์พิษณุ
จิตตาธิการ


มารีอา วิยะดา  ดอนแสง
ประธานกลุ่ม


คณะกรรมการบริหารปี 2021-2023

ชื่อ

ตำแหน่ง

ที่อยู่

โทรศัพท์

1. ค.พ.ยอแซฟ สุระศักดิ์  พงศ์พิษณุ

จิตตาธิการ

อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล 71 ม. 1

081-8734330

 Joseph Surasak PhongPhit

Chaplain

 ต. ท่าแร่  อ.เมือง   จ.สกลนคร  47230

2. มารีอา วิยะดา  ดอนแสง

ประธาน

52 ม.1 ต.ท่าแร่อ.เมืองจ.สกลฯ

089-9372829

 Theresa Wiyada Donsaeng

President

3. เทเรซา อรนรา  ยงดี

ว่าที่ประธาน

1113 ม.7  ถ.ราษฎร์เจริญต.ท่าแร่อ.เมือง

084-4039710

 Theresa Onnara Yongdee

 

จ.สกลนคร47230

4.  เทเรซา ภักดี   ชมพูจันทร์

รป.ฝ่ายกิจกรรม

323ม.3 ต.ท่าแร่อ.เมืองจ.สกลนคร

087-9558024

Theresa Phakdee Chomphuchan

Vice President / Activities

5. เทเรซา  นิกร  ชาญเชาว์

รป.ฝ่ายกระแสเรียก

 26ม.1 ต.ท่าแร่อ.เมืองจ.สกลนคร47230

086-233-1094

Theresa Nikorn Chanchow

Vice President / Vocation

6. มารีอา ลลิตา  อุดมเดช

รป.สมาชิก

 355 ม.1 ถ.ราษฎร์เจริญต.ท่าแร่อ.เมือง

061-0434099

 Maria Lalita Udomdaj

Vice President / Memberships

7. มารีอา   ปริศนา   ซึมเมฆ

รป.สื่อสาร

 269 หมู่4 บ.หนองบัวทอง

093-1049429

 Maria Pritsana Seumgmek

Vice President / Communications

ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร 47230

8. มารีอา  จินตนา  พงษ์พิศ

เหรัญญิก

32 หมู่1 ถ.ราษฎร์เจริญ

089-2781931

Maria Jintana Phongphit

Treasurer

ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร 47230

9. เทเรซา อรนรา  ยงดี

เลขา

1113 ม.7  ถ.ราษฎร์เจริญต.ท่าแร่อ.เมือง

084-4039710

 Theresa Onnara Yongdee

Secretary

 


Back to District 194