ภาพกิจกรรม วันครอบครัวเซอร์ร่า 2008
ณ สังฆมณฑลราชบุรี

(1) วันเสาร์ที่ 5 เมษายน 2008 
เดินทางสู่บ้านสวนพระหฤทัย ลงทะเบียน รับของที่ระลึก อาหารเที่ยงที่บ้านสวนพระหฤทัย ซิสเตอร์คณะพระหฤทัยแห่งกรุงเทพ

Back to Activities Page