ภาพกิจกรรม วันครอบครัวเซอร์ร่า 2008
ณ สังฆมณฑลราชบุรี

(11) วันจันทร์ที่ 7 เมษายน 2008 
เยี่ยมชมวัดนักบุญอันตน ดอนโคกมดตะนอย


เปรี้ยง . . . เปรี้ยง . . . เปรี้ยง . . . . . . . . . . . งวดนี้

Back to Activities Page