ภาพกิจกรรม วันครอบครัวเซอร์ร่า 2008
ณ สังฆมณฑลราชบุรี

(12) วันจันทร์ที่ 7 เมษายน 2008 
เยี่ยมชมวัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง อายุกว่า 100 ปี หลังการตกแต่งใหม่ ชุมชนประวัติศาสตร์ แห่งที่สองของสังฆมณฑลราชบุรี

Back to Activities Page