ภาพกิจกรรม วันครอบครัวเซอร์ร่า 2008
ณ สังฆมณฑลราชบุรี

(13) วันจันทร์ที่ 7 เมษายน 2008 
เยี่ยมบ้านเบธานี ศูนย์กลางซิสเตอร์คณะคามิลเลียน

Back to Activities Page