ภาพกิจกรรม วันครอบครัวเซอร์ร่า 2008
ณ สังฆมณฑลราชบุรี

(14) วันจันทร์ที่ 7 เมษายน 2008 
เยี่ยมอารามคาปูชินแห่งแรกในประเทศ

Back to Activities Page