ภาพกิจกรรม วันครอบครัวเซอร์ร่า 2008
ณ สังฆมณฑลราชบุรี

(16) วันจันทร์ที่ 7 เมษายน 2008 
งานเลี้ยงอำลาครอบครัวเซอร์ร่า ที่ศาลาแสงเทียน วัด น.ยอแซฟ บ้านโป่ง

Back to Activities Page