ภาพกิจกรรม วันครอบครัวเซอร์ร่า 2008
ณ สังฆมณฑลราชบุรี

(5) วันอาทิตย์ที่ 6เมษายน 2008 
ล่องเรือเล็กชมตลาดน้ำดำเนินสะดวก

Back to Activities Page