ภาพกิจกรรม วันครอบครัวเซอร์ร่า 2008
ณ สังฆมณฑลราชบุรี

(6) วันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน 2008 
พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก
จุดกำเนิดชุมชนคริสตชนมิสซังราชบุรี โดยคณะมิสชันนารีและคณะซาเลเซียน
ประธานในพิธี - พระคุณเจ้า ลอเรนซ์เทียนชัย สมานจิต

Back to Activities Page