ภาพกิจกรรม วันครอบครัวเซอร์ร่า 2008
ณ สังฆมณฑลราชบุรี

(7) วันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน 2008 
อาหารกลางวัน ณ บ้านสวนริมน้ำ ติดแม่น้ำแม่กลอง และไปลงเรือที่ท่าน้ำวัดบางนกแขวก
ล่องเรือใหญ่ตามลำน้ำแม่กลอง ผ่านสถานที่ประวัติศาสตร์บ้านเณรบางช้าง ย้อนเส้นทางมิสชันนารี และเส้นทางประพาสต้น ร.5ิ

Back to Activities Page