ภาพกิจกรรม วันครอบครัวเซอร์ร่า 2008
ณ สังฆมณฑลราชบุรี

(7a) วันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน 2008 
ล่องเรือใหญ่ตามลำน้ำแม่กลอง ผ่านสถานที่ประวัติศาสตร์บ้านเณรบางช้าง ย้อนเส้นทางมิสชันนารี และเส้นทางประพาสต้น ร.5ิ

Back to Activities Page