ภาพกิจกรรม วันครอบครัวเซอร์ร่า 2009

ณ สังฆมณฑลอุบลราชธานี

วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2009 
4.5 เยี่ยมอารามกลารีสกาปูชิน     รับอาหารว่างที่อารามกาปูชินBack to Mainpage