ภาพกิจกรรม วันครอบครัวเซอร์ร่า 2009

ณ สังฆมณฑลอุบลราชธานี

วันเสาร์ที่ 5 เมษายน 2009 
5.1 เดินทางสู่ด่านช่องเม็ก อ.สิรินธร  และด่านวังเต่าด่านตรวจคนเข้าเมืองของสปป. ลาว     
ผ่านเมืองโพนทองข้ามแม่น้ำโขงที่สะพานมิตรภาพ ลาว-ญี่ปุ่น   สู่เมืองปากเซ สปปBack to Mainpage