วันครอบครัวเซอร์ร่า '09

สังฆมณทลอุบลราชธานี
4 - 6 เมษายน 2009 

 เยือนถิ่นประวัติศาสตร์ ”นครจำปาศักดิ์”

กำหนดการ

เสาร์ 4 เมษายน 09  

10.00  น.
12.00  น.
13.00   น.

14.00   น.

15.00   น.17.00   น.

18.00   น.
21.00   น.

ลงทะเบียน ณ กิจตรงรีสอร์ท
อาหารกลางวัน
ชมพระอุโบสถศิลปะไทยตั้งอยู่บนเรือสุพรรณหงส์จำลอง 
วิหารกลางน้ำ วัดสระประสานสุข  บ้านนาเมือง
นมัสการขอพรพระรูปแม่พระวัดบุ่งไหม  (เด็กเคยเห็นแม่พระร้องให้)
เยี่ยมอารามกลารีสกาปูชิน     รับอาหารว่างที่อารามกาปูชิน
ชมพิพิธภัณฑ์อุบลราชธานี   
อนุสาวรีย์พระปทุมวรราชสุริยวงศ์(ท้าวคำผง)  เจ้าเมืองคนแรกผู้ก่อตั้งเมืองอุบลฯ 
ประติมากรรมเทียนเฉลิมพระเกียรติบนเรือสำเภาพญาครุฑและนาค
เป็นศิลปะแบบพื้นบ้านอิสาน
ร่วมพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ โดยพระสังฆราชฟิลิปบรรจง ไชยรา
ณ อาสนวิหารแม่พระปฏิสนธินิรมล
เยี่ยมชมอารามรักกางเขน    งานเลี้ยงต้อนรับครอบครัวเซอร์ร่า   ณ โรงเรียนอาเวมารีอา
เข้าที่พัก   กิจตรงรีสอร์ท


อาทิตย์ 5 เมษายน 09
 

6.00  น.
7.00  น.

11.00  น.
12.00   น.
13.00   น.

18.00   น.
19.00   น.
21.00    น.

อาหารเช้า
เดินทางสู่ด่านช่องเม็ก อ.สิรินธร  และด่านวังเต่าด่านตรวจคนเข้าเมืองของสปป. ลาว     
ผ่านเมืองโพนทองข้ามแม่น้ำโขงที่สะพานมิตรภาพ ลาว-ญี่ปุ่น   สู่เมืองปากเซ สปป. ลาว
เยี่ยมชมบ้านเณร และร่วมมิสซาบูชาขอบพระคุณ แห่ใบลานที่วัดปากเซ
อาหารกลางวัน
เดินทางไปยังดินแดนลาวตอนใต้สุด  มุ่งสู่  “น้ำตกคอนพะเพ็ง”  แห่งมหานทีสีพันดอน 
ชมความงาม  และความยิ่งใหญ่ที่ได้รับการขนานนามว่า  “ไนแองการ่าแห่งเอเชีย”
กลับสู่ที่พัก   
อาหารค่ำ  
พักผ่อนตามอัธยาศัย


จันทร์ 6 เมษายน 09
 

7.00   น.
8.00    น.


10.00  น.


12.00  น.
13.00  น.

15.00    น.

อาหารเช้า    เลือกซื้อสินค้าที่ตลาดเป็นของฝากจาก  สปป.ลาว
เดินทางไปยังเมืองปากซอง  ชมน้ำตกตาดฟาน  เป็นน้ำตกแฝดสูงถึง  100  เมตร ที่ลือลั่นไปทั่วโลก  
ท่านจะได้ดื่มน้ำชากาแฟ  รสดั้งเดิมที่ดีที่สุด และอร่อยที่สุดของลาว
เดินทางต่อไปยังน้ำตก”ตาดเยือง” ชมความงามที่ยังคงความสมบูรณ์ของธรรมชาติไว้อย่างน่าตื่นตา 
เดินทางต่อไปชม “น้ำตกผาส้วม”  เมืองบาเจียงแหล่งท่องเที่ยวอันเลื่องชื่อ  หมู่บ้านชนเผ่าดั้งเดิม 
น้ำตกหมากแงว
รับประทานอาหารกลางวัน
เดินทางกลับปากเซ   กลับสู่ด่านช่องเม็ก  ซื้อสินค้าปลอดภาษี  แล้ว เดินทางกลับสู่ประเทศไทย

ถึงอุบลราชธานี   อาหารว่างและอำลา

หมายเหตุ - - - รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

เอกสารประกอบการเดินทาง

  1. รูปถ่าย  2  นิ้ว  2  รูป  (ไม่ใช้รูปที่แต่งเครื่องแบบข้าราชการ)
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  2  ฉบับ  (ไม่ใช้สำเนาบัตรข้าราชการ)  รับรองสำเนาทั้ง  2  ฉบับ
  3. หรือใช้หนังสือต่างด้าวพร้อมหนังสือแสดงถิ่นที่อยู่
  4. เด็กที่ไม่มีบัตรประชาชน  ใช้รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป  และสำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
  5. ลงชื่อรับรองสำเนา   ทุกฉบับ  เขียนชื่อ  -  สกุล  หลังรูปถ่ายให้ชัดเจน

การแลกเปลี่ยนเงินตรา
       เงินบาทไทยสามารถใช้จ่ายใน สปป.ลาว ได้ทุกสถานที่  แต่ต้องเป็นธนบัตรเท่านั้น  สปป.ลาวไม่รับเงินเหรียญ  
       อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ  1  บาท  ต่อ  270  กีบ 

ค่าลงทะเบียน
       -  อายุ   15  ปีขึ้นไปลงทะเบียนท่านละ    3,000     บาท
       -  อายุ   10  -  14  ปี   ลงทะเบียนท่านละ    1,500     บาท
       -  อายุ   ต่ำกว่า  10  ปี    ฟรี
       -  ลงทะเบียนหลังวันที่   27  กุมภาพันธ์  2552   ต้องจ่ายเพิ่มท่านละ  1,000   บาท

การติดต่อ

อาจารย์ลักขณา สุกใส โทร. 08-1360-5331
ประธาน เซอร์ร่าอุบลราชธานี
Email : lakana_s@lite.com

ตรวจรางวัลสลากการกุศล 2009 ที่นี่
Go Top
Back to Serra Page