ภาพกิจกรรม วันครอบครัวเซอร์ร่า 2009

ณ สังฆมณฑลอุบลราชธานี

วันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2009 
6.4 ชม “น้ำตกผาส้วม”  แหล่งท่องเที่ยวอันเลื่องชื่อ 
และรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอารไมมีชื่อข้างน้ำตกBack to Mainpage