ภาพกิจกรรม วันครอบครัวเซอร์ร่า 2009

ณ สังฆมณฑลอุบลราชธานี

วันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2009 
6.5 รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอารไม่ม่ชื่อข้างน้ำตก อำลาน้ำตก เดินทางกลับสู่ด่านช่องเม็ก Back to Mainpage