ภาพกิจกรรม วันครอบครัวเซอร์ร่า 2009

ณ สังฆมณฑลอุบลราชธานี

วันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2009 
6.6 ด่านช่องเม็ก  ซื้อสินค้าปลอดภาษี  แล้วเดินทางกลับสู่ประเทศไทยBack to Mainpage