ภาพกิจกรรม วันครอบครัวเซอร์ร่า 2009

ณ สังฆมณฑลอุบลราชธานี

วันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2009 
6.7 ถึงอุบลราชธานี พบอธการบ้านเณร เณร และเด็กค่ายคำสอน
  อาหารว่างและอำลาBack to Mainpage