วันครอบครัวเซอร์ร่า 2011 ณ สังฆมณฑลเชียงใหม
จัดโดย เซอร์ร่ากลุ่มเชียงใหม่
1-4 เมษายน 2011

วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2011 
b4
- เปิดงานวันครอบครัวเซอร์ร่า 2011 ที่ห้องโสตทัศนศึกษา ร.ร.พระหฤทัย เชียงใหม่

 

 

 

 

 

 

 

 

 หน้าถัดไป b5
Back to Mainpage