บทภาวนาเพื่อกระแสเรียก


1
บทภาวนาของคณะเซอร์ร่า  เพื่อพระกระแสเรียก
(ผู้เป็นสมาชิเซอร์ร่า  สวดเป็นประจำทุกวัน)

ข้าแต่พระเป็นเจ้า  พระองค์มิทรงปรารถนาให้คนบาปต้องพินาศ  แต่ให้เขาได้กลับใจและเจริญชีวิตสืบไป ข้าพเจ้าทั้งหลายขอวิงวอนโดยอาศัยคำเสนอของพระนางมารีอาพรหมจารีเสมอ ของนักบุญยอแซฟพระภัสดาของพระนาง    ของนักบุญทั้งหลาย    และของบุญราศี  ฮูนิเปโร  เซอร์ร่า 

โปรดให้คนงานสำหรับพระศาสนจักรของพระองค์ได้เพิ่มจำนวนขึ้น ให้ผู้ร่วมงานกับพระคริสตเจ้าได้ทุ่มเทชีวิต จิตใจทั้งสิ้นเพื่อวิญญาณได้รอด ทั้งนี้อาศัยพระบารมีของพระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรผู้ทรงจำเริญและครองราชย์ เป็นพระเจ้าหนึ่งเดียว กับพระองค์ และพระจิตเจ้า ตลอดนิรันดร อาแมน2
บทภาวนาของสมาชิกเซอร์ร่า

        ข้าแต่พระเป็นเจ้า พระญาณสอดส่องของพระองค์ ได้ทรงเรียกข้าพเจ้าให้มาเป็นสมาชิกเซอร์ร่าแล้ว ขอโปรดประทานพระหรรษทานช่วยเหลือข้าพเจ้า ให้ซื่อสัตย์ต่อกระแสเรียกนี้ตลอดไป

        โปรดทรงชี้นำข้าพเจ้าในการภาวนา และในการกระทำกิจการต่างๆ  เพื่อข้าพเจ้าจะได้เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่า ในการชักนำผู้อื่นให้มารู้จักซึ่งความรักของพระองค์  อาแมน

 


3
บทภาวนาเพื่อความซื่อสัตย์ของผู้ได้รับพระกระแสเรียก

          ข้าแต่พระเป็นเจ้า พระองค์ได้ทรงตั้งพระบุตรเป็นสงฆ์สูงสุดนิรันดร เพื่อพระสิริมงคลของพระองค์  และเพื่อความรอดของมนุษยชาติ

           โปรดให้บรรดาผู้ที่พระองค์ได้ทรงเลือกสรรให้มาเป็นข้าบริการ และผู้แจกจ่ายพระคุณของพระองค์ ได้ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ ซึ่งตนได้รับมอบหมายตลอดไปด้วยเทอญ  อาแมน

            พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า ........ ทรงเมตตาเทอญ
            พระแม่มารี  มารดาแห่งกระแสเรียก ........... ช่วยวิงวอนเทอญ
            นักบุญยอแซฟ ........ ช่วยวิงวอนเทอญ
            บุญราศี ฮูนิเปโร  เซอร์ร่า ...... ช่วยวิงวอนเทอญ
            บุญราศี คุณพ่อนิโกลาส บุญเกิด กฤษบำรุง ...... ช่วยวิงวอนเทอญ
            บุญราศีของประเทศไทย ....... ช่วยวิงวอนเทอญ

 

4
บทภาวนาเพื่อพระกระแสเรียก
นิพนธ์ โดยพระสันตะปาปา เปาโลที่ 6

          ข้าแต่พระเยซูเจ้า พระชุมพาบาลผู้พิทักษ์วิญญาณทั้งหลาย พระองค์ได้ทรงเรียกบรรดาอัครสาวกให้เป็นชาวประมงจับมนุษย์ บัดนี้ ขอพระองค์ทรงเรียกเด็กชายหญิง ผู้มีใจร้อนรนและเสียสละ ให้มาเป็นศิษย์และข้าบริการของพระองค์ โปรดให้เขามีส่วนร่วมในความกระหายนี้ พระองค์ทรงแสดงออกบนพระแท่นทุกๆ วันเพื่อให้โลกได้รอด
         ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า พระองค์ดำรงชีพอยู่เสมอ เพื่อเสนอวิงวอนสำหรับเรา โปรดให้เรารู้ว่าโลกนี้มีพี่น้องอีกจำนวนมากที่ยังขาดแสงส่วางแห่งความจริง และความอบอุ่นแห่งความรัก เพื่อว่า เด็กชายหลายๆ คน จะได้สนองตอบพระกระแสเรียก สละตนมาต่องานของพระองค์บนโลกนี้ เพื่อเสริมสร้างพระกายทิพย์ พระศาสนจักรของพระองค์ และเพื่อเขาจะได้เป็นเกลือดองแผ่นดิน เป็นแสงสว่างส่องโลก
         ข้าแต่องค์เจ้าพระคุณ โปรดประทานกระแสเรียกอันน่ารัก แก่บรรดาหญิงสาวผู้มีใจบริสุทธิ์และเสียสละ เพื่อให้เขามีความปรารถนาจะก้าวหน้าไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์ ตามคำแนะนำแห่งพระวรสาร จะได้อุทิศตนรับใช้พระศาสนจักร และเพื่อนมนุษย์ ผู้กำลังต้องการความช่วยเหลือและความรักด้วยเทอญ อาแมน

ข้าแต่พระบิดา.........
วันทา มารีอา.........
สิริพึงมี..........5
บทภาวนาเพื่อกระแสเรียก

ศีลมหาสนิท แสงสว่าง และชีวิตของครอบครัว และกระแสเรียก

(โอกาสปีแห่งศีลมหาสนิทและกระแสเรียก)

         ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า ผู้อภิบาลแสนดี โอกาสปีแห่งศีลมหาสนิทและกระแสเรียกของพระศาสนจักรในประเทศไทย ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอพระองค์เป็นพิเศษ โปรดรับคำสรรเสริญ และการขอบพระคุณอันต่ำต้อยของข้าพเจ้าทั้งหลาย

         โปรดประทานพระพรแห่งพระกระแสเรียกให้ชุมชนวัดของข้าพเจ้าทั้งหลาย มีจำนวนพระสงฆ์ สังฆานุกร นักบวชชาย – หญิง ฆราวาส ผู้ถวายตน และผู้แพร่ธรรมที่ศักดิ์สิทธิ์มากยิ่งๆ ขึ้น เพื่อสนองตอบความต้องการของโลกปัจจุบัน ซึ่งพระองค์ทรงรักและทรงมีพระประสงค์จะช่วยให้รอดพ้น โปรดอนุเคราะห์ช่วยเหลือบรรดาพระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวชชาย – หญิง ผู้ถวายตน และบรรดาผู้แพร่ธรรมทุกคนไว้ในความคุ้มครองของพระองค์ โปรดให้ท่านเหล่านั้นมั่นคงและเข้มแข็งในพระกระแสเรียกที่ท่านได้รับ

         โปรดประทานพระพรแก่ครอบครัวคริสตชน ซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งกระแสเรียก ให้มีจิตตารมณ์ร้อนรนเยี่ยงคริสตชนสมัยแรกเริ่ม ในการเป็นสักขีพยานด้วยชีวิต และการประกาศพระนามของพระองค์ทั่วทุกมุมโลก โปรดส่งคนงานมายังสวนองุ่นของพระองค์ เพื่อพวกเขาจะได้ทำงานด้วยความรักร้อนรน และด้วยพลังแห่งพระจิต

         ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า ผู้ประทับอยู่ในศีลมหาสนิทบ่อเกิดแห่งชีวิต พันธกิจ และกระแสเรียกของพระศาสนจักร ขอโปรดให้คริสตชนทุกคน บรรดาพระสงฆ์ และนักบวชชาย – หญิง รู้จักที่จะตักตวงพลังแห่งความรัก และชีวิตใหม่จากศีลศักดิ์สิทธิ์นี้ ซึ่งเป็นเสมือนบ่อน้ำพุทรงชีวิต และขุมทรัพย์แห่งวิญญาณ โอ้ศีลมหาสนิท มานาใหม่จากสวรรค์ ศีลแห่งความรักนิรันดร

         ข้าพเจ้าทั้งหลายขอกราบขอบพระคุณ เพราะความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ ที่ทรงมีต่อข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดเวลา พระองค์ได้ประทานความรักล้ำลึกนี้ เพื่อประทับอยู่กับข้าพเจ้าทั้งหลายอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นหนึ่งเดียวกัน และรับใช้เพื่อนพี่น้องทุกคนตลอดไป

         ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า ผู้ประทับอยู่ในศีลมหาสนิท โดยเห็นแก่คำเสนอวิงวอนของพระนางพรหมจารีมารีย์ พระชนนีของพระเจ้า และมารดาของพระศาสนจักร ผู้ทรงเป็นแบบอย่างที่สมบูรณ์แห่งการตอบรับกระแสเรียก ขอโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายยึดมั่นในความเชื่อ และมั่นใจในความรักของพระบิดาเจ้า ในการตอบรับและดำเนินตามพระกระแสเรียกอย่างซื่อสัตย์จนถึงที่สุด ตามแบบอย่างของพระมารดามารีย์ พระมารดาของข้าพเจ้าทั้งหลายเสมอไปด้วยเทอญ อาแมน


Back to Home Page