<% 'ติดต่อฐานข้อมูล ด้วย ObjDB 'ใช้เมธอด Open เพื่อติดต่อฐานข้อมูล Microsoft Access โดยใช้ DSNless Set ObjDB=Server.CreateObject("ADODB.Connection") dsn="DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ= " & server.mappath("Serramember.mdb") ObjDB.Open dsn 'ออปเจ็กต์ Recordset ชื่อ ObjRS 'โดยออบเจกต์ ObjRS จะดึงข้อมูลจาก ObjDB โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขคำสั่ง Sql Sql="Select * From Serramember" Set ObjRS=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") Set ObjRS = ObjDB.Execute (Sql) %>

สภาเซอร์ร่าแห่งประเทศไทย
Serra Thailand Database

ข้อมูลพื้นฐานของสมาชิกเซอร์ร่าทั้งหมด
เรียงตามรหัสประจำตัว

<%'พิมพ์ส่วนหัวตาราง %> <%'วนลูบ Do While สิ้นสุดเมื่อจบรายการ %> <% I=1 Do While Not ObjRS.Eof If Bg="#FFFFFF" Then Bg="#DDFFFF" Else Bg="#FFFFFF" End If %> Valign=Top> <%'เขียนข้อมูลทุกฟิลด์ลงในตาราง Book %> <% ObjRS.MoveNext I = I + 1 Loop %>
ที่ รหัส ชื่อ นักบุญ กลุ่ม วันปฏิญาณ สถานภาพ
<%= I %> <%=ObjRs("ID") %> <%=ObjRS("Name")%> <%=ObjRS("Patrone")%> <%=ObjRS("Club")%> <%=ObjRS("VDay")%> <%=ObjRS("Status")%>
<% ' ปิดการติดต่อกับฐานข้อมูล ObjRS.Close ObjDB.Close Set ObjRS=Nothing Set ObjDB=Nothing %>


Back to Homepage