สภาเซอร์ร่าประเทศไทย
 

จดหมายจากประธานสภาเซอร์ร่าประเทศไทย ปี 2014-2016
คุณวินิจ วสุพงศ์พิพัฒน์
Joseph Vinij vinijv@yahoo.com
Thu, Mar 5, 2015 at 6:29 PM

จดหมายจากสภาเซอร์ร่า ประเทศไทย ฉบับที่ 1/2015

เรียน คุณพ่อจิตตาธิการ, ท่านกรรมการสภาเซอร์ร่า ที่เคารพนับถือ
เรื่อง การประชุมร่วมกับ คณะกรรมการอำนวยการแผนกสามเณราลัยและกระแสเรียก

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้ ได้ร่วมกับคุณนิพนธ์เป็นตัวแทนของคณะเซอร์ร่า เข้าประชุมกับคณะกรรมการอำนวยการแผนกสามเณราลัยและกระแสเรียก ที่บ้านเณรแสงธรรม
ซึ่งปกติจะมีวาระการประชุมกรรมการปีละ 2 ครั้ง คณะกรรมการอำนวยการจะประกอบด้วย บุคคลากรสำคัญซึ่งเป็นผู้นำด้านการอบรมและส่งเสริมกระแสเรียกของพระศาสนจักรในประเทศไทย
และรวมถึงบทบาทสำคัญในการดูแลบ้านเณรของแต่ละอัคร/สังฆมณฑล และการอบรมสามเณร

กลุ่มเซอร์ร่าต่างๆของเรา เป็นเสมือนเครื่องมือๆหนึ่งในงานส่งเสริมกระแสเรียกของแต่ละอัคร/สังฆมณฑล โดยทำงานภายใต้คำชี้แนะทั้งด้านกิจกรรมภายนอกและการอภิบาลชีวิตจิตภายใน จากพระสงฆ์ผู้รับผิดชอบงานแผนกกระแสเรียกของแต่ละอัคร/สังฆมณฑล

ในการประชุมคณะกรรมการฯแต่ละครั้ง จะมีหัวข้อการประชุมเกี่ยวเนื่องกับงานดูแลบ้านเณรของแต่ละอัคร/สังฆมณฑล รวมถึงการอบรมและการส่งเสริมกระแสเรียก ในส่วนของการบริหารจัดการบ้านเณรและการอบรมสามเณรนั้น จะเป็นเนื้อหาภายในของคณะกรรมการอำนวยการฯเป็นหลัก ส่วนเซอร์ร่าจะผูกพันเกี่ยวข้องกับงานในส่วนของการส่งเสริมกระแสเรียก
 โดยเฉพาะในด้านบทบาทของฆราวาสและชุมชนวัด

วาระการประชุมครั้งนี้ ในหัวข้องานส่งเสริมกระแสเรียก คุณพ่ออธิการบ้านเณรยอแซฟ สามพราน ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า คุณพ่อได้นำคู่มือ “แนวทางสำหรับสภาภิบาลเพื่อการอภิบาลกระแสเรียกในเขตชุมชนวัด” ซึ่งคณะเซอร์ร่า ร่วมกับคุณพ่อสมพร อุปพงศ์จัดทำขึ้นเมื่อปี ค.ศ.2003 ไปเสนอกับที่ประชุมพระสงฆ์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
 โดยได้รับการสนับสนุนจากพระคาร์ดินัล พระอัครสังฆราช อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ โดยคุณพ่อชี้แจงและเสนอให้แต่ละวัดช่วยสนับสนุนให้สภาภิบาลของวัด แต่งตั้งให้มีกรรมการเฉพาะเพื่อดูแลงานด้านส่งเสริมกระแสเรียกในเขตชุมชนวัด และคอยประสานงาน สนับสนุนบ้านเณรของอัคร/สังฆมณฑลในการอภิบาลกระแสเรียกภายในเขตชุมชนวัดของตน

คุณพ่ออดิศักดิ์ อธิการบ้านเณรแสงธรรม ได้กล่าวเสริมขอให้กรรมการอำนวยการฯ ช่วยไปชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักการและแนวทางดังกล่าวในหน่วยงานต่างๆ

ในโอกาสเดียวกัน คุณพ่ออธิการบ้านเณรแสงธรรมได้อนุญาตให้ผมและ บ.นิพนธ์ชี้แจงแก่คณะกรรมการฯ ถึงเรื่องการจัดเตรียมประชุมเซอร์ร่า และการประชุมกระแสเรียก ภาคพื้นเอเซียในปี 2016
ซึ่งทางเราได้เรียนกับคณะกรรมการอำนวยการฯ ถึงความเป็นมาของการประชุม และข้อมูลเบื้องต้นในการจัดเตรียมประชุมในประเทศไทย และเรียนย้ำว่าในการประชุมภูมิภาคฯครั้งนี้
การมีส่วนร่วมและการสนับสนุนของคณะกรรมการด้านกระแสเรียกของพระศาสนจักรในประเทศไทย เป็นหัวใจสำคัญประการหนึ่งในการจัดประชุม

ในท้ายนี้ผมได้แนบไฟล์คู่มือ “แนวทางสำหรับสภาภิบาลเพื่อการอภิบาลกระแสเรียกในเขตชุมชนวัด” มาเพื่อใช้อ้างอิงและพิจารณา หากท่านสามารถดำเนินการได้ในเขตวัดของท่าน

ขณะนี้เรากำลังอยู่ในเทศกาลมหาพรต ซึ่งแต่ละปีเราเริ่มต้นด้วยการโปรยเถ้าและการเตือนใจว่า “ท่านมาจากฝุ่นดิน และจะกลับกลายเป็นฝุ่นดิน” สิ่งที่เรามีอยู่ สิ่งที่เราเป็นอยู่ สักวันหนึ่งก็จะเป็นผงธุรีถูกลมโชยพัดให้หายไปในอากาศ เหลือแต่ความทรงจำที่จารึกในหัวใจของผู้คน

ในฐานะสมาชิกเซอร์ร่า เราต่างก็มีความทรงจำถึงกันและกันในแต่ละบริบท ที่เราต่างรับจากและมอบให้แก่คณะฯและแก่กันและกัน เราอาจจะมีวิถีชีวิตเชิงสังคมที่แตกต่างกัน
แต่อย่างน้อยที่สุดพวกเราก็มีวิถีความทรงจำร่วมกันในฐานะสมาชิกเซอร์ร่า สมาชิกซึ่งตระหนักถึงคุณค่าและพระพรของกระแสเรียกจากพระ  สมาชิกที่มีความเพียรพยายามที่จะดำรงชีวิตศักดิ์สิทธิ์
โดยอาศัยการสวดภาวนา ศีลศักดิ์สิทธิ์และพระวาจา

สมาชิกเซอร์ร่าหลายๆท่านได้จากโลกนี้และพวกเราไปแล้ว และเราต่างจะจารึกพวกเขาไว้ในความทรงจำของกันและกันว่า เขาคือผู้หนึ่งที่เคยร่วมอุทิศตนเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และประกาศถึงพระพรและคุณค่าของพระกระแสเรียกในโลกนี้

ด้วยความรักในพระคริสตเจ้าและพระแม่มารี

วินิจ วสุพงศ์พิพัฒน์
การดำรงชีวิตศักดิ์สิทธิ์ คือจุดเริ่มต้นของงานส่งเสริมกระแสเรียก

Back to Homepage