องค์การเซอร์ร่า
Serra International
https://www.serrainternational.org/

องค์การเซอร์ร่า (Serra International)

องค์การเซอร์ร่า หรือ เซอร์ร่าสากล (Serra International) คือ
การรวมตัวโดยสมัครใจของกลุ่มเซอร์ร่าต่าง ๆ ที่ได้มีการจัดตั้งและรับใบอนุญาตอย่างถูกต้อง
ตามธรรมนูญและระเบียบข้อบังคับของคณะเซอร์ร่า

คณะเซอร์ร่ามีลักษณะสากล เป็นกิจกรรมฆราวาสแพร่ธรรมคณะหนึ่ง
มุ่งเน้นในเรื่องของศาสนาคาทอลิก และเป็นประชาธิปไตยในเชิงปฏิบัติ

คณะเซอร์ร่าได้ชื่อมาจาก บุญราศีฮูนิเปอโร เซอร์ร่า (1713-1784)
พระสงฆ์มิชชั่นนารีฟรังซิสกัน ชาวสเปน) ที่มีผลงานโดดเด่นในงานธรรมทูตระยะแรก ๆ
ในประเทศเม็กซิโกและภูมิภาคตะวันตกของสหรัฐอเมริกา (1749)

สมาชิกเซอร์ร่า หรือที่รู้จักในนาม "เซอร์ร่า" ประกอบด้วยฆราวาสชายและหญิง
และสังฆานุกรถาวร จะรวมตัวกันเป็นกลุ่มเซอร์ร่า เพื่อทำงานสนับสนุนวัตถุประสงค์
2 ประการ ของคณะ นับตั้งแต่การก่อตั้งคณะในปี 1935 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์ ซึ่งได้รับการเห็นชอบและอนุมัติให้ใช้เป็นทางการ โดยบรรดาตัวแทนที่เข้าร่วมประชุมใหญ่ขององค์การเซอร์ร่าสากลในปี 1968 คือ :

1. เพื่อทำนุบำรุงและส่งเสริมกระแสเรียกแห่งการเป็นสงฆ์ และนักบวช
ในพระศาสนาจักรคาทอลิก
และถือว่ากระแสเรียกนี้ เป็นกระแสเรียกแห่งการรับใช้ที่พิเศษสุด
และจะรณรงค์ให้คริสตชนได้ชื่นชม
และเห็นคุณค่าแห่งการเลือกกระแสเรียกนี้ในการดำรงชีวิต

2. เพื่อเชิดชูพระศาสนจักรคาทอลิก
ด้วยการสนับสนุนให้สมาชิกปฏิบัติตามหน้าที่แห่งกระแสเรียกการรับใช้
ในฐานะคริสตชนของตนให้ดีสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยอาศัยวิธีการศึกษาให้ความรู้อบรมตนเอง
และสมัครสมานทำงานร่วมกันให้กับคณะ

อย่างไรก็ตามวัตถุประสงค์เดิมได้รับอนุมัติให้แก้ไขและประกาศใช้เป็นทางการ
จากบรรดาผู้แทนกลุ่มเซอร์ร่าที่ร่วมประชุมใหญ่องค์การเซอร์ร่าสากลในปี 2005
เพิ่มเติมเป็น 3 ข้อ

ในปี 2008 มีกลุ่มเซอร์ร่าทั้งสิ้น 1,109 กลุ่ม 
มีสมาชิกมากกว่า 23,000 คน ใน 46 ประเทศ ใน 6 ภูมิภาคของโลก

วัตถุประสงค์ของเซอร์ร่า

1.

สนับสนุนและส่งเสริมกระแสเรียกการเป็นศาสนบริกรในฐานะพระสงฆ์ ในพระศาสนจักรคาทอลิก อันเป็นกระแสเรียกที่พิเศษสุดแห่งการรับใช้  และสนับสนุนช่วยเหลือบรรดาพระสงฆ์ในหน้าที่ศาสนบริกรศักดิ์สิทธิ์

2. ให้กำลังใจและอภิบาลกระแสเรียก สู่ชีวิตศักดิ์สิทธิ์ของนักบวชในพระศาสนจักรคาทอลิก และ
3. ช่วยเหลือบรรดาสมาชิก ให้ยอมรับและตอบสนองเสียงเรียกของพระเจ้า ในการดำเนินชีวิตอย่างศักดิ์สิทธิ์ในพระคริสตเจ้า และโดยอาศัยพระจิตเจ้า

ที่มาของเซอร์ร่า

ผู้ก่อตั้งได้พยายามหาชื่อจำเพาะสำหรับกลุ่มที่ก่อตั้งใหม่นี้ 
จอห์น เบรย์ ซึ่งเป็นสมาชิกผู้หนึ่ง ได้เสนอชื่อ “เซอร์ร่า” (Serra)
ซึ่งเป็นชื่อของคุณพ่อฮูนิเปโร เซอร์ร่า (Junipero Serra)
พระสงฆ์มิชชันนารีคณะฟรังซิสกัน ชาวเสปน
คุณพ่อเซอร์ร่าได้รับขนานนามว่า “อัครสาวกแห่งคาลิฟอร์เนีย”
ในเขตของสหรัฐอเมริกาตะวันตก
ท่านเป็นผู้ก่อตั้งบรรดามิสซังต่างๆแถบ “เอล คามิโน เรียล” คือ มิสซังซานดิเอโก 
มิสซังซานคาร์โลส  มิสซังซานอันโตนิโอ  มิสซังซานคาเบรียล 
มิสซังซานหลุยส์อบิสโพ  มิสซังซานฟรานซิสโก 
มิสซังซานฮวนคาปิสตราโน  มิสซังซานตาคลาราและมิสซังซานบอนาเวนตูรา 

กลุ่มเซอร์ร่าใหม่ที่ตั้งขึ้นนี้ จึงเป็นอนุสรณ์ที่มีชีวิตในจิตตารมณ์ของ
มิชชันนารีผู้สุภาพถ่อมตนองค์นี้
(ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นบุญราศีโดย สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอลที่ 2
เมื่อวันที่ 25 กันยายน ค.ศ. 1988)

คติพจน์

"จงก้าวไปข้างหน้าเสมอ ขออย่าได้ถอยกลับ"

Always Go Forward and Never Turn Back

(จากแนวทางการตั้งกลุ่มคริสตชของคุณพ่อเซอร์ร่า มาเป็นแนวทางในการตั้งกลุ่มเซอร์ร่า)

ตราเซอร์ร่า

Go Top
Back to Homepage