สภาเซอร์ร่าประเทศไทย
Serra Council of Thailand

ย้อนประวัติศาสตร์ของคณะเซอร์ร่าในประเทศไทย (ตอนที่ 1)

ย้อนประวัติศาสตร์ของคณะเซอร์ร่าในประเทศไทย (ตอนที่ 2)

คุณพ่อยอแซฟ คาร์ร่า ผู้นำคณะเซอร์ร่ามาสู่ประเทศไทย
การจัดตั้งกลุ่มเซอร์ร่าในสังฆมณฑลทั้ง 10

การจัดตั้งกลุ่มเซอร์ร่าในสังฆมณฑลทั้ง 10

จุดเริ่มต้น

ในต้นปี ค.ศ. 1980 เมื่อ คุณพ่อโยเซฟ คาร์รา จิตตาธิการเซอร์ร่าจากฮ่องกง มาติดต่อคุณพ่อสมศักดิ์ ธิราศักดิ์ เจ้าอาวาสวัดคอนเซปชัญในขณะนั้น
- - พฤษภาคม 1980 คุณพ่อสมศักดิ์ ได้รวบรวมฆราวาสและนักบวชรวมประมาณ 20 คน เพื่อทำความรู้จักกับ “เซอร์ร่า”
- - 1 พฤศจิกายน 1980 แต่งตั้งคณะกรรมการชุดแรกเพื่อดำเนินการ โดยมี คุณพอล แมรี่ สุวิช สุวรุจิพร เป็นประธานกลุ่ม

ต่อไปนี้เป็นบันทึกย่อการจัดตั้งกลุ่มเซอร์ร่าในสังฆมณฑลทั้ง 10 สังฆมณฑลของประเทศไทย

กลุ่มกรุงเทพฯ (คอนเซปชัญ) อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

- - พฤษภาคม 1982 สมาชิกเซอร์ร่าชุดแรกกลุ่มคอนเซปชัญ จำนวน 34 ท่าน ได้ปฏิญาณตน นับเป็นการเริ่มต้นของคณะเซอร์ร่าอย่างเป็นทางการในประเทศไทย
จิตตาธิการ
- คุณพ่อสมศักดิ์ ธิราศักดิ์
- คุณพ่อวรวุฒิ กิจสกุล
- คุณพ่อไพโรจน์ หอมจินดา

กลุ่มเซนต์จอห์น อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

- - มกราคม 1985 เริ่มกลุ่มที่ 2 ที่วัด / รร.เซนต์จอห์น โดยการรวบรวมสมาชิกจากบรรดาอาจารย์คาทอลิก ในโรงเรียนเซนต์จอห์นร่วมกับสัตบุรุษวัดเซนต์จอห์น
- - 8 พฤษภาคม 1987 ประธานเซอร์ร่าสากล มร.แมคเคออน มาเยี่ยมเซอร์ร่าประเทศไทย และเป็นประธานในการปฏิญาณตนของสมาชิกคณะเซอร์ร่า เซนต์จอห์น จำนวนสมาชิก 24 คน
จิตตาธิการ
- คุณพ่อบัญชา ศรีประมงค์
- คุณพ่อชวลิต กิจเจริญ
- คุณพ่อวิวัฒน์ แพร่ศิริ
- คุณพ่อประสาร คูรัตนสุวรรณ
- คุณพ่อวรวุฒิ กิจสกุล

กลุ่มอาสนวิหารพระหฤทัย (เชียงใหม่) สังฆมณฑลเชียงใหม่

พฤษภาคม 1987 มร.แมคคออน เยี่ยมสังฆมณฑลเชียงใหม่ พร้อมสมาชิกเซอร์ร่าจากกรุงเทพฯ และเซนต์จอห์นเพื่อเปิดคณะเซอร์ร่าเชียงใหม่
ตุลาคม 1989 สมาชิกคณะเซอร์ร่าเชียงใหม่ปฏิญาณตน จำนวนสมาชิก 22 คน
จิตตาธิการ
- คุณพ่อวิชัย แสนสุดสวาท
- คุณพ่อนิพจน์ เทียนวิหาร
- คุณพ่อทัศน์ศิลป์ นวลคำมา

กลุ่มอาสนวิหารแม่พระบังเกิด (บางนกแขวกราชบุรี) สังฆมณฑลราชบุรี

- - 23 มิถุนายน 1991 เริ่มเปิดคณะเซอร์ร่าที่บางนกแขวก โดยสมาชิกกลุ่มกรุงเทพฯ และกลุ่มเซนต์จอห์น
- - 24 มกราคม 1992 รับแต่งตั้งอย่างเป็นทางการและปฏิญาณตน จำนวนสมาชิก 22 คน
จิตตาธิการ
- คุณพ่อสุรินทร์ ชุนฟุ้ง
- คุณพ่อดำรัส ลิมาลัย
- คุณพ่อประดิษฐ์ ว่องวารี
- คุณพ่อประเสริฐ นพคุณ
- คุณพ่อเสรี สินสมรส
- คุณพ่อวิชาญ กิจเจริญ

กลุ่มอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล (จันทบุรี) สังฆมณฑลจันทบุรี

- - 12 เมษายน 1992 เริ่มเปิดคณะเซอร์ร่าที่จันทบุรี โดยสมาชิกกลุ่มกรุงเทพฯ และเซนต์จอห์น
- - 24 ตุลาคม 1993 รับแต่งตั้งอย่างเป็นทางการและปฏิญาณตน จำนวนสมาชิก 27 คน
จิตตาธิการ
- คุณพ่อสมศักดิ์ นามกร
- คุณพ่อวัชรินทร์ สมานจิต
- คุณพ่อสุดเจน ฝ่นเรือง

กลุ่มอาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ (อุดร) สังฆมณฑลอุดรธาน

- - 27 ธันวาคม 1992 เริ่มเปิดคณะเซอร์ร่าโดยสมาชิกกลุ่มกรุงเทพฯ และกลุ่มเชียงใหม่ จำนวนสมาชิก 18 คน
- - 22 เมษายน 1995 รับใบแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ
จิตตาธิการ
- คุณพ่อเฟอร์มิน รีอาโน
- คุณพ่อบัวทอง บุญทอด
- คุณพ่อมีชัย อุดมเดช
- คุณพ่อบัวทอง บุญทอด (อธิการบ้านเณรสันติราชา)

กลุ่มอาสนวิหารนักบุญอันนา (นครสวรรค์) สังฆมณฑลนครสวรรค์

- - พฤษภาคม 1993 เริ่มเปิดคณะเซอร์ร่าโดยสมาชิกกลุ่มเชียงใหม่ และกรุงเทพฯ จำนวนสมาชิก 15 คน
- - 2 เมษายน 1995 รับใบแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ
จิตตาธิการ
- คุณพ่อประจวบโชค ตรีโสภา
- คุณพ่อศิริชาญ เอียงผาสุก

กลุ่มวัดแม่พระฟาติมา (บ้านแสงอรุณ) สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

- - 4 กรกฎาคม 1993 เริ่มเปิดคณะเซอร์ร่าโดยสมาชิกกลุ่มวัดแม่พระบังเกิด (ราชบุรี) กรุงเทพฯ และเซนต์จอห์น จำนวนสมาชิก 24 คน
- - 22 เมษายน 1995 รับใบแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ
จิตตาธิการ
- คุณพ่อตาไป เอเลวเดริอุส
- คุณพ่อยอร์น ตามาโย

กลุ่มอาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด (นครราชมีมา) สังฆมณฑลนครราชสีมา

- - 28 สิงหาคม 1994 เริ่มเปิดคณะเซอร์ร่า โดยคณะกรรมการขยายกลุ่ม (Extension Committee) ของเขต และกลุ่มเซอร์ร่าจันทบุรี จำนวนสมาชิก 23 คน
- - 25 ธันวาคม 1997 รับใบแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ
จิตตาธิการ
- คุณพ่อสุรินทร์ ประสบผล
- คุณพ่ออาทร พัฒน์ภิรมย์
- คุณพ่อสมบัติ ประทุมปี

กลุ่มอุบลราชธานี สังฆมณฑลอุบลราชธานี

- - 16 มิถุนายน 1996 เริ่มเปิดคณะเซอร์ร่า โดยคณะกรรมการขยายกลุ่มของเขต (Extension Committee) และกลุ่มอุดรธานี
- - 25 ธันวาคม 1997 รับใบแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ จำนวนสมาชิก 37 คน
จิตตาธิการ
- คุณพ่อวิทยา งามวงศ์
- คุณพ่อถวัลย์ พันธ์วิไล (อธิการบ้านเณรคริสตประจักษ์อุบลฯ)

Go Top
Back to Homepage