สภาเซอร์ร่าประเทศไทย
Serra Council of Thailand
คณะกรรมการอำนวยการ
สภาเซอร์ร่าแห่งประเทศไทย ปี 2014 - 2015-2016

จิตตาธิการ


คพ.ฟิลิป อดิศักดิ์ พรงาม
อธิการบ้านเณรแสงธรรม

ที่ปรึกษ


อ.ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย
อดีตประธานเซอร์ร่าสากล ปี 2004-2005

 คุณนิพนธ์ แสงประดับ
ประธานจัดการประชุมเซอร์ร่าเอเชีย ปี 2016

คุณบรรจง เส็งเจริญ
อดีตประธานเซอร์ร่าประเทศไทย ปี 2010-2011

คุณอัญชัญ จาตุกัญญาประทีป

อดีตประธานเซอร์ร่าประเทศไทย ปี 2011-2012

คุณสนทยา วิศพรรณ์
อดีตประธานเซอร์ร่าประเทศไทย ปี 2012-2013

อาจารย์บุญขีด เรไร
อดีตประธานเซอร์ร่าประเทศไทย ปี 2013-2014

คณะกรรมการอำนวยการ


คุณวินิจ    วสุพงศ์พิพัฒน์
ประธานสภาเซอร์ร่าประเทศไทย ปี 2014-2015

.
ว่าที่ประธานสภาเซอร์ร่าประเทศไทย ปี 2014-2015

คุณทิพากร เรืองวุฒิชนะพืช
ประธานเขต 140

ผศ.วิชัย บุญเจือ
ประธานเขต 172
 
อ.ณนิคม กายราช
ประธานเขต 194

คุณ
ว่าที่ประธานเขต 140

พญ.วรนุช โกศาคาร
ว่าที่ประธานเขต 172
 
คุณถนอม  อินทร์นอก.
ว่าที่ประธานเขต 194

คุณวัลลดา เล้ากอบกุล
เลขานุการ

คุณอัญชัญ จาตุกัญญาประทีป

เหรัญญิก

คณะกรรมการ

คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม


คุณภาคภูมิ  สกุลธวัฒน์
รองประธานฝ่ายกิจกรรมเขต 140


ประธาน
 ม.เจตต์ฎางค์กูรณ์ พวงผ่อง
รองประธานฝ่ายกิจกรรมเขต 172

คุณชัยชนะ ศักดิ์โสภณ
รองประธานฝ่ายกิจกรรมเขต 194

คณะกรรมการฝ่ายกระแสเรียก


ประธาน
คุณพิเชษฐ์  รุจิรัตน์ 
รองประธานฝ่ายกระแสเรียกเขต 140

คุณตันหยง สวัสดิการ
รองประธานฝ่ายกระแสเรียกเขต 172

คุณจำรัส  รุ่งรัชกานนท์
รองประธานฝ่ายกระแสเรียกเขต 194

คณะกรรมการฝ่ายสมาชิก


คุณประภัสสร อรรถมานะ
รองประธานฝ่ายสมาชิกเขต 140

 คุณนิพนธ์ แสงประดับ
รองประธานฝ่ายสมาชิกเขต 172

   ประธาน
 คุณสมพจน์  สมบูรณ์
รองประธานฝ่ายสมาชิกเขต 194

คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร


คุณสุนีย์  ทรัพย์ประเสริฐ
รองประธานฝ่ายสื่อสารเขต 140

 คุณชาตรี กิจสมัคร
องประธานฝ่ายสื่อสารเขต 172

ประธาน
คุณสมฤทธิ์  กายราช
รองประธานฝ่ายสื่อสารเขต 194

คณะทำงานเพื่อติดตามพันธกิจองค์กรและพิธีการ


ประธาน
คุณสนทยา วิศพรรณ์

คุณทิพากร เรืองวุฒิชนะพืช
ประธานเขต 140

ผศ.วิชัย บุญเจือ
ประธานเขต 172
 
อ.นิคม กายราช
ประธานเขต 194

คุณครูบุษบา สนใจ
อดีตประธานเขต 140

มิสรัชนีกูล พวงผ่อง
อดีตประธานเขต 172
 
อ.ลักขณา สุกใส
อดีตประธานเขต 194

สำนักเลขานุการ


คุณ เนตรประวีณ์  สุขีวัฒน์
เลขานุการเขต 140

ประธาน
คุณวัลลดา เล้ากอบกุล

เลขานุการเขต 172

คุณประหยัด  ยงดี
เลขานุการ
เขต 194

คณะกรรมการฝ่ายการเงิน


ประธาน
คุณอัญชัน จาตุกัญญาประทีป
เหรัญญิกเขต 140

คุณยาใจ ศรีวิศาลศักดิ์
เหรัญญิก
เขต 172

คุณชญานิษฐ์ กายราช
เหรัญญิก
เขต 194

คุณสิริพร มาตุรงค์พิทักษ์
เหรัญญิกกลุ่มพิษณุโลก

Go Top
Back to Homepage