สภาเซอร์ร่าประเทศไทย
Serra Council of Thailand

คณะเซอร์ร่าในประเทศไทย

คณะเซอร์ร่าในประเทศไทย จัดตั้งขึ้นตามวัดต่างๆ โดยความเห็นชอบและอนุมัติจากพระสังฆราชท้องถิ่น

ปัจจุบัน มีการจัดตั้งกลุ่มเซอร์ร่าในประเทศไทยแล้ว 23 กลุ่ม กระจายอยู่ทุกสังฆมณฑลทั่วประเทศ

กลุ่มเซอร์ร่าหลายๆ กลุ่มรวมกันเพื่อร่วมกันทำงานเป็นเขตเซอร์ร่า
  ปัจจุบัน ประเทศไทยแบ่งการทำงานเป็น 2 เขต และเขตทดลองอีก 1 เขต โดยมีสภาเซอร์ร่าประเทศไทยเป็นผู้ประสานงานกับสภาพระสังฆราช  และองค์การเซอร์ร่าสากล


สภาเซอร์ร่าประเทศไทย
(Serra Council Of Thailand)

สภาเซอร์ร่าประเทศไทย ไม่เป็นองค์กรแสวงหากำไร   สภาฯ ประกอบด้วยกลุ่มเซอร์ร่าและสมาชิกเซอร์ร่าในประทศไทย  จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมงานตามวัตถุประสงค์ของเซอร์ร่าสากล

สภาเซอร์ร่าประเทศไทยขึ้นกับเซอร์ร่าสากล (Serra International)   ธรรมนูญและกฎข้อบังคับของสภาเซอร์ร่าประเทศไทยสอดคล้องกับของเซอร์ร่าสากล และแนวทางที่กำหนดโดยคณะกรรมการอำนวยการเซอร์ร่าสากล (Serra International Board of Trustees)

สภาเซอร์ร่าประเทศไทย ยอมรับแนวความคิดของเซอร์ร่าสากล บนพื้นฐานที่ว่า  กลุ่มเซอร์ร่าเป็นองค์กรพื้นฐานหลักของเซอร์ร่าสากล และตระหนักว่า บทบาทของสภาเซอร์ร่าประเทศไทย คือผู้ให้การสนับสนุนและให้กำลังใจในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มเซอร์ร่า

สภาเซอร์ร่าประเทศไทยมีสำนักงานอยู่ที่

1110 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ถ.วิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02 938 7015 ถึง 20 โทรสาร 02 500 0135

เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของสภาเซอร์ร่าประเทศไทย คือ

 • ทำนุบำรุงและส่งเสริมกระแสเรียกการเป็นสงฆ์และนักบวชในพระศาสนจักรคาทอลิกและรณรงค์ให้       คริสตชนเห็นความสำคัญของกระแสเรียกการเป็นสงฆ์และนักบวชในพระศาสนจักร
 • เสริมสร้างความเชื่อ ความศรัทธาของสมาชิก ด้วยการให้การศึกษา อบรม พบปะพูดคุย และสังสรรค์เพื่อให้สมาชิกปฏิบัติหน้าที่ของตน ตามกระแสเรียกแห่งการรับใช้แบบคริสตชน
 • เพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับพระศาสนจักรท้องถิ่น  สภาพระสังฆราชแห่งประเทศไทย สามเณราลัย และองค์กรอี่นๆทั้งในระดับชาติและระดับสังฆมณทล ที่เกี่ยวข้องกับงานอภิบาลกระแสเรียกการเป็นสงฆ์และนักบวช ในประเทศไทย
 • เสริมสร้างความศรัทธาแห่งชีวิตจิตของสมาชิก  ด้วยการให้การศึกษา อบรม พบปะพูดคุย และสังสรรค์
 • สื่อสาร ให้สมาชิกและกลุ่มเซอร์ร่า ทราบถึงเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของเซอร์ร่าสากล
 • ช่วยเหลือสมาชิกและกลุ่มเซอร์ร่า  เพื่อให้เข้าใจกิจกรรมต่างๆ  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของกันและกัน
 • ส่งเสริมงานการขยายฝ่ายสมาชิกภาพและการจัดตั้งกลุ่มใหม่ ให้ความช่วยเหลือประธานเขตฯและกลุ่มเซอร์ร่าที่กำลังดำเนินการด้านนี้อยู่
 • เป็นตัวเชื่อมระหว่างกลุ่มเซอร์ร่าต่างๆในประเทศไทยกับเซอร์ร่าสากล ตลอดจนสภาฯและเขตเซอร์ร่าใน  เอเชีย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร                
 • ประสานให้เขตฯและกลุ่มเซอร์ร่าในประเทศไทยร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมต่างๆ
 • จัดหา คู่มือและแปล แบบฟอร์ม รายงานความคืบหน้า  เอกสารจำเป็นต่างๆจัดพิมพ์โดย เซอร์ร่าสากลและสภาเซอร์ร่าประเทศไทย  
 • ใช้ประโยชน์จากสื่อ สิ่งพิมพ์และประกาศ อิเล็กทรอนิกต่างๆ เพื่อส่งข่าวสารให้แก่เซอร์ร่ากลุ่มต่างๆ
 • ใช้ประโยชน์จากสื่อต่างๆ ที่มีอยู่เพื่อส่งเสริมอุดมการณ์และวัตถุประสงค์ของเซอร์ร่าสากล
 • กำหนดเป้าหมายที่เหมาะสมและปฏิบัติได้ สำหรับสภาเซอร์ร่าประเทศไทยและต่อมวลสมาชิกเขต
เซอร์ร่า 140
ภายใต้การกำกับของสภาเซอร์ร่าแห่งประเทศไทย
 
ปัจจุบันมีจำนวนกลุ่มเซอร์ร่าในกำกับ  9 กลุ่ม  ทดลอง 2 กลุ่ม ใน 5 สังฆมณฑล 
สมาชิก
ประจำการ  203 คน สมทบ 52 คน รวมทั้งหมด 255 คน

1. กลุ่มกรุงเทพฯ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
2. กลุ่มเชียงใหม่
สังฆมณฑลเชียงใหม่
3. กลุ่มบางนกแขวก
สังฆมณฑลราชบุรี
4. กลุ่มบ้านโป่ง
สังฆมณฑลราชบุรี
5. กลุ่มประจวบคีรีขันธ์
สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
6. กลุ่มนครสวรรค์
สังฆมณฑลนครสวรรค์
7. กลุ่มแม่แจ่ม
สังฆมณฑลเชียงใหม่
8. กลุ่มพิษณุโลก
สังฆมณฑลนครสวรรค์
9. กลุ่มลพบุรี สังฆมณฑลนครสวรรค์
10. กลุ่มเวียงป่าเป้า (ทดลอง)
สังฆมณฑลเชียงใหม่
11. กลุ่มเข็กน้อย (ทดลอง)
สังฆมณฑลนครสวรรค์


เซอร์ร่าเขต 172

ภายใต้การกำกับของสภาเซอร์ร่าแห่งประเทศไทย
 
ปัจจุบันมีจำนวนกลุ่มเซอร์ร่าทางการ  5 กลุ่ม  3 สังฆมณฑล 
สมาชิก
ประจำการ  129 คน สมทบ 38 คน รวมทั้งหมด 167 คน

ที่ กลุ่ม สังฆมณฑล
1
กลุ่มเซนต์จอห์น
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
2
กลุ่มนครราชสีมา
สังฆมณฑลนครราชสีมา

3
4
5

กลุ่มจันทบุรี
กลุ่มบางแสน
กลุ่มศรีราชา
สังฆมณฑลจันทบุรี
สังฆมณฑลจันทบุรี
สังฆมณฑลจันทบุรี


เขตเซอร์ร่า 172/1

เขตเซอร์ร่า 172/1 เป็นเขตทดลอง ที่ประกอบด้วยกลุ่มเซอร์ร่าในสังฆมณฑลภาคอีสาน 3 สังฆมณฑล คือ
อัครสังฆมณฑลท่าแร่ สังฆมณฑลอุบลราชธานี และสังฆมณฑลอุดรธานี

 ปัจจุบันมีจำนวนกลุ่มเซอร์ร่าทางการ 9 กลุ่ม 
สมาชิก
ประจำการ  236 คน สมทบ 40 คน รวมทั้งสิ้น 276 คน

ที่ กลุ่ม
สังฆมณฑล
1
2
กลุ่มท่าแร่
กลุ่มช้างมิ่ง
อัครสังฆมณฑลท่าแร่
อัครสังฆมณฑลท่าแร่
 
3
4
5
กลุ่มอุบลราชธานี
กลุ่มซ่งแย้
กลุ่มบ้านหนองคู
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
 
6
7
8
9
กลุ่มอุดรธานี
กลุ่มเมืองบ้านไผ่-เมืองพล
กลุ่มโพนสูง
กลุ่มขอนแก่น)
สังฆมณฑลอุดรธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
    

Back to Home Page