จงก้าวไปข้างหน้าเสมอ ขออย่าได้ถอยกลับ
* * * *

คุณพ่อเซอร์ร่า


Serra International


International
Convention 2005


15th Asian
Convention 2010
Singspore


ห้องเอกสาร

ศูนย์ข้อมูล
เซอร์ร่าไทย

ต้องการทราบข้อมูล
ของสมาชิกคนใด


คลิกที่นี่เลยจดหมายข่าวเซอร์ร่า
Serra in Asia
erra Connects
The Bellringers


บทเพลงเซอร์ร่า
บทภาวนาเซอร์ร่า

บ้านเณร
พระหฤทัยศรีราชา

* * *
วัดแม่พระเมืองลูร์ด
บางแสน


Serra Links

ภาพโบว์ลิ่งการกุศล
ภาพข่าวกิจกรรมเซอร์ร่าข่าวที่น่าชื่นชมยินดีของพระศาสนจักรคาทอลิก
ที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส จะเสด็จเยือนประเทศไทย ==> คลิกที่นี่
การสัมมนาผู้นำเซอร์ร่า และ ประชุมเขต ปี 2019
วันเสาร์ที่ 19-20 ตุลาคม 2019

ณ ศูนย์อภิบาลบ้านผู้หว่าน สามพราน จ.นครปฐม

==> คลิกดูภาพขยาย
อ.ชัยณรงค์ มณเทียรวิเชียรฉาย บรรยายเรื่อง
งานของเซอร์ร่า “ตามกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ. 2015”

และเรื่อง การเตรียมความพร้อมในการเดินทางไปร่วมประชุมที่ฮ่องกง 

   ประกาศเซอร์ร่า
  *** คู่มือเซอร์ร่า ธรรมนูญ กฎข้อบังคับ ภาษาไทย อ่านจากโทรศัฑท์ ได้ทุกเวลา ทุกที่ทั่วโลก เพียงเข้ามาที่ เว็บ serrathai.org แล้วเลือกจากเมนูแรกแถบด้านบน หรือคลิกที่นี่ ==>
  *** กำหนดการสัมมนาผู้นำเซอร์ร่า และ ประชุมเขต ปี 2019 แก้ไข วันเสาร์ที่ 19-20 ตุลาคม 2019 ==>
  # แผนกิจกรรมคณะเซอร์ร่าบางแสน ปี 2019-2020 โดย กลุ่มเซอร์ร่าบางแสน เขต 172 ==>
  # ปฏิทินกิจกรรมคณะเซอร์ร่าบางแสน ปี 2019 – 2020 ==>
  # วาระการประชุมเขต 172 ครั้งที่ 1 วันที่ 20 ตค. 19
  # รายงานการเงิน Serra เขต 172 ครั้งที่ 1 (2019-2020)
  # Young Serrans Model --- โครงการเพิ่มสมาชิกและศักยภาพของกลุ่มเซอร์ร่า
โดย กลุ่มเซอร์ร่าบางแสน เขต 172 ==>
# รายงานการประชุมกลุ่มจันทบุรี ครั้งที่ 518 วันที่ 6 ตค. 19  ==>
  # รายงานการเงินสภาเซอร์ร่าประเทศไทย สมัยที่ 19 ประชุมใหญ่ วาระปี 2018-2019 วันเสาร์ที่ 19-20 ตุลาคม 2019 ==>
  # รายงานการประชุมใหญ่สภาเซอร์ร่าประเทศไทย สมัยที่ 19 ปีวาระ 2018-2019 วันที่ 29-30 มิถุนายน 2019 ==>
 # แผนงานของสภาเซอร์ร่าประเทศไทย วาระปี 2019 - 2020 ==>
 ** ขอแสดงความยินดี --- พระคาร์ดินัลได้มีหนังสือตอบรับ รับรองกลุ่มเซอร่าวัดเซนต์หลุยส์ โดยมีบาทหลวง ยวงบัปติสตา ชาญชัย ทิวไผ่งาม เป็นจิตตาธิการของกลุ่มอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2019 --- ดูเอกสารทั้งหมด
 $$$ มีรางวัล -- จดหมายจากคุณ Ruben Gallegos, Ph.D., President Serra International เรื่อง โครงการ THE MISSIONARIES OF ST.JUNIPERO SERRA: ถีงผู้บริหารเซอร์ร่าทุกระดับ ==>
  $$$ คำแปลจดหมายจากประธานเซอร์ร่าสากล ดร.รูเบ็น (เรียบเรียงและแปลโดย ยอแซฟ อนุพัตร มาตุรงค์พิทักษ์) ==>ข่าวกิจกรรมตณะเซอร์ร่า
12 ก.ย. 2019
12 กันยายน2562 เวลา 10.00 น. ประชุมเซอร์ร่ากลุ่มนครราชสีมา ประจำเดือนกันยายน ที่ใต้อาสนวิหารฯ มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 12 ท่าน ปิดประชุมเวลา 11.40 น. ค่ะ ==> คลิกดูโพสต์ใน FB Serrathai
9 ก.ย. 2019
เซอร์ร่าจันทบุรีไปร่วมยินดีโอกาสครบรอบบวชพระสงฆ์ คุณพ่อภูริน ศรา วาปิโส ที่คามิลเลียน 9 กันยายน 2019 ครบสองปีแล้วค่ะ ==> คลิกดูโพสต์ใน FB Serrathai
1 ก.ย. 2019 ขอคำภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณลูซีอา สมพร นุชบ้านป่า อดีตประธานเซอร์ร่ากลุ่มพิษณุโลก อดีตประธานเซอร์ร่าเขต 140 พระรับไปเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2019
==> คลิกดูโพสต์ใน FB Serrathai
29 ส.ค. 2019 29 สค 2019 คณะเชอร์ร่าเชียงใหม่ นำโดย คุณมานะ เนียมพรหมราช นำคณะกรรมการชุดใหม่ เข้าเยี่ยมพระสังฆราช วีระ อาภรรัตน์ เพื่อรายงานแผนงานทีจะทำต่อไป
==> คลิกดูโพสต์ใน FB Serrathai
27 ส.ค. 2019 27 สิงหาคม 2562 คุณเบญจพร ตั้งสุขเกษมสันติ์ ประธานเซอร์ร่านครราชสีมา คนใหม่ นำคณะกรรมการบริหารปี 2019-2020 และสมาชิกเซอร์ร่า เข้าคำนับบิชอบ ยอแซฟชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ที่สำนักมิสซัง เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตลอดปีที่ผ่านมา แนะนำคณะกรรมการชุดใหม ่และแผนกิจกรรมปี 2019-2020 รับฟังโอวาทและคำแนะนำจากบิชอบ ==> คลิกดูโพสต์ใน FB Serrathai
25 ส.ค. 2019 คณะเซอร์ร่ากลุ่มพิษณุโลก กิจกรรมระลึกถึง น.ฮูนิเปโรเซอร์ร่า
25 สค 62 ==> คลิกดูโพสต์ใน FB Serrathai
21 ส.ค. 2019 R.I.P. ขอคำภาวนาเพื่อวิญญาณมารีอาประเทือง สมัครจิตร์ เซอร์ร่านครราชสีมา
ชาตะ 23 ธ.ค. 2484 มรณะ 21 ส.ค.2562 21-23 ส.ค. 2562 เวลา 19.00 น. พิธีมิสซาและสวด ที่อาสนวิหารฯนครราขสีมา วันเสาร์ 24 ส.ค. 2562 พิธืมิสซาปลงศพ ณ สุสานวัดบางนกแขวก ==> คลิกดูโพสต์ใน FB Serrathai
18 ส.ค. 2019 18 สิงหาคม 2019 เซอร์ร่าจันทบุรี ร่วมแสดงความยินดี โอกาสฉลอง60ปีชีวิตสงฆ์. ของพระคุณเจ้าลอเรนซ์เทียนชัย สมานจิต ที่อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี
==> คลิกดูโพสต์ใน FB Serrathai
15 ส.ค. 2019 15 สิงหาคม เซอร์ร่ามาร่วมกัน ส่งยอแซฟชูศักดิ์ ที่สุสาน จันทบุรี  
==> คลิกดูโพสต์ใน FB Serrathai
13 ส.ค. 2019 R.I.P. ขอคำภาวนาอุทิศแด่ วิญญาณของยอแซฟ ชูศักดิ์ ประมงกิจ สมาชิกรุ่นก่อตั้งคณะเซอร์ร่ากลุ่มจันทบุรี เมื่อปี ค. ศ.1993 และอดีตประธานคณะเซอร์ร่ากลุ่มจันทบุรี
3 สมัย ==> คลิกดูโพสต์ใน FB Serrathai
11 ส.ค. 2019 คณะเซอร์ร่าบางแสน ร่วมกับสภาอภิบาล จัดงานสังสรรค์โอกาสวันฉลองศาสนนามนักบุญลอเรนซ์ และโอกาสฉลองครบรอบบวชเป็นพระลงฆ์ 60 ปีของพระคุณเจ้าลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต ที่บ้านเบธานี วัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562  ==> คลิกดูโพสต์ใน FB Serratha
i
10 ส.ค. 2019 เซอร์ร่าเขต 140 ตอนบน ฟื้นฟูจิตใจ ณ บ้านเณรจอห์นปอลนครสวรค์ โดย คุณพ่อพิทักษ์ ศิลาโคตร เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2019 หลังจากนั้น สมาชิกเซอร์ร่าที่เข้าร่วมฟื้นฟูจิตใจ จับสลากหาคู่ รับน้องเณร เพื่อภาวนากระแสเรียกให้กับเขา ==> คลิกดูโพสต์ใน FB Serrathai


ภาพข่าวการประชุมเซอร์ร่าเอเชีย 2016
ชมภาพชุดวันที่ 14 และ 15 เม.ย.

= อ่านข่าวและกิจกรรมปี 2016 ทั้งหมดที่นี่ =
|| 2008 || 2009 || 2010 || 2011 || 2012 || 2013 || 2014 || 2015 ||

การประชุมใหญ่ประจำปีของสภาเซอร์ร่าประเทศไทย
|| 2008 || 2009 || 2010 || 2011 || 2012 || 2514 || 2015 ||

งานวันครอบครัวเซอร์ร่า
|| 2008 || 2009 || 2010 || 2011 || 2012 || 2013 ||


Serra What, When, Where


20th Serra Asian Convention 2020
30th Jan – 2nd Febl 2020
Caritas Institute of Higher Education

Hongkong

 

Theme:
“Come and See“ในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์

ไปกับ . . . คนบางแสน  


สบายๆ เซอร์ร่า

พลาดไม่ได้


http://www.serrathai.org
Must See Places In Paris
Since 1 April 2008
Last update : 8 March 2019

Mail me: wichai@buu.ac.th