เซอร์ร่าเขต 140

 

กลุ่มเซอร์ร่าอัครเทวดาคาเบรียล วิเชียรบุรี
หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร

ที่ตั้ง
วัดอัครเทวดาคาเบรียล สันติสุข อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ โทร. 0-
FB: http://www.facebook.com/gabriel.santisuk?fref=ts
สังฆมณฑลนครสวรรค์

วันก่อตั้ง
เริ่มก่อตั้งเป็นกลุ่มทดลอง เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2555
ได้รับการรับรองจากองค์การเซอร์ร่าสากลเป็นลำดับที่ 1188
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน  ค.ศ. 2015
สังกัดเขต 140

เป็นกลุ่มที่ 25? ในประเทศไทย และเป็นกลุ่มที่ 4 ในสังฆมณฑลนครสวรรค์
หนังสือแต่งตั้ง
พิธีรับใบแต่งตั้งและพิธีปฏิญาณตนสมาชิก

จำนวนสมาชิก
ปัจจุบัน (ปั 2021) มีจำนวนสมาชิกสามัญประจำการ - คน สมาชิกสมทบ 26 คน
รวม 26 คน


คุณพ่อ ราฟาแอล มนตรี เพียรรุ่งเรือง 
จิตตาธิการ


เปาโล อวยชัย ศิลาโคตร
ประธาน

คณะกรรมการบริหารปี 2021-2023

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9

คุณพ่อราฟาแอล มนตรี เพียรรุ่งเรือง
อวยชัย ศิลาโคตร

จิตตาธิการ
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เลขานุการ
เหรัญญิก

 

 

Back to District 140