กลุ่มเซอร์ร่าเชียงใหม่
หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร

กลุ่มเซอร์ร่าเชียงใหม่


ที่ตั้ง
อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่
225 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร.(053) 271-859 แฟกซ์.(053) 271-861

วันก่อตั้ง
พฤษภาคม 1987 มร.แมคคออน เยี่ยมสังฆมณฑลเชียงใหม่ พร้อมสมาชิกเซอร์ร่าจากกรุงเทพฯ และเซนต์จอห์น
เพื่อเปิดคณะเซอร์ร่าเชียงใหม่ เป็นกลุ่มที่ 3 ในประเทศไทย
ได้รับการรับรองจากองค์การเซอร์ร่าสากลเป็นลำดับที่ 691
วันที่ 29 กรกฎาคม  ค.ศ. 1989

ตุลาคม 1989 สมาชิกคณะเซอร์ร่าเชียงใหม่ปฏิญาณตน จำนวนสมาชิก 22 คน

จำนวนสมาชิก
ปัจจุบัน (ปี 2021) มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 18 คน
เป็นสามัญประจำการ 11 คน สมาชิกสมทบ 7 คน


คุณพ่อ มาระโก โจงชอส์  แก้วมา
จิตตาธิการ


มารีอา พวงรัตน์   เวโรจน์
ประธาน

poungrat@gmail.com

คณะกรรมการบริหาร ปี 2021-2023

ที่   ชื่อ   ตำแหน่ง   ที่อยู่   โทรศัพท์
1 คุณพ่อโจงชอส์  แก้วมา จิตตาธิการ อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่ 063-236-9195
  Rev. Marco Jongchor Keawma 225 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน
      จ. เชียงใหม่ 50100  
2 มารีอา พวงรัตน์ เวโรจน์ ประธานกลุ่ม 369/8หมู่1ต.หนองผึ้ง อ. สารภี 081-884-3694
  Maria poungrat  verochana จ. เชียงใหม่ 50140   poungrat@gmail.com
3 โยเซฟ ศิริพงศ์ ธัญวงศ์   ว่าที่ประธานกลุ่ม 18/9 ถ. มหิดล ต สุเทพ อ.เมือง 053272-222
  Joseph Siripong Thanyawongse จ. เชียงใหม่ 50100   084-040-1982
4 เปาโล ขนะพันธ์ หอสุวรรณ รป.ฝ่ายกระแสเรียก 124/266 ม.สุรพลนิเวศน์ 081-473-7804
  Paul Chanapan Horsuwan ต. หนองป่าครั่งอ.เมืองจ.เชียงใหม่
            50100        
5 เปาโล เจริญ  คำปัน   รป.ฝ่ายกิจกรรม 274/6 ม.นันทนา ถ.มหิดล ต.ป่าแดด 084-617-4246
  Paul Charoen Khampan อ.เมือง จ. เชียงใหม่ 50100 LCKHAM@hotmail.com
6 เปโคร วิชัย ศิริรัตน์   รป. ฝ่ายสมาชิก 14/4 หมู่ 8 ต. สุเทพ อ. เมือง 081-671-9115
  Peter Vichai  Sirirat   จ. เชียงใหม่ 50100  
7 หลุยส์ มานะ เนียมพรหมราช รป. ฝ่ายสื่อสาร 69 ต.สันทราย อ.สารภี จ. เชียงใหม่ 50140 089-542-3956  
  Louis mana  Neampormraj      
8 ลูกา ไพโรจน์  วิจิตรพร เหรัญญิก 180 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน 081-960-0795
  Luka Phairoj Vichiporn     จ. เชียงใหม่ 50100    
9 มาระโก อนันต์ เรืองรัตน์ เลขานุการ 888/145 ถ. เชียงใหม่-ลำพูน    
  Marco Anundh Ruangratna     ต. หนองผี้ง อ. สารภี จ. เชียงใหม่ 50140 085-380-8818
10 เปาโล มานิตย์ แย้มกรรณ์ ที่ปร๊กษา 224 หมู่7 บ้านป่ายางงาม ต.ป่าป้อง    
  Paul manit  Yeamkun     อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่ 50220 084-611-5472


Back to District 140