เซอร์ร่าเขต 140

 

คณะเซอร์ร่าอาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก
หน้าหลัก ความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร


คณะเซอร์ร่ากลุ่มอาสนวิหารแม่พระบังเกิด (บางนกแขวก)

ที่ตั้ง
อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก
สังฆมณฑลราชบุรี
4 หมู่ 7 ต.บางนกแขวก  อ.บางคนที  จ.สมุทรสงคราม  75120
โทร. 034-703219

วันก่อตั้ง
เริ่มก่อตั้งเป็นกลุ่มทดลอง เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 1991
เป็นกลุ่มที่ 4 ในประเทศไทย
ได้รับการรับรองจากองค์การเซอร์ร่าสากลเป็นลำดับที่ 786
วันที่ 24 มกราคม  ค.ศ. 1992

จำนวนสมาชิก
ปัจจุบัน (ปี ค.ศ. 2021) มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 5 คน
เป็นสมาชิกสามัญประจำการ - คน สมาชิกสมทบ 5 คน

คุณพ่อปรีชา พลอยจินดาา
จิตตาธิการ


เทเรซา สายสุนีย์ เสียงไพเราะ
ประธาน

คณะกรรมการปี 2021-2023

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9


เทเรซา สายสุนีย์ เสียงไพเราะ

จิตตาธิการ
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เหรัญญิก
เลขานุการ

วันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2013 ประธานเซอร์ร่าเขต 140
เยี่ยมกลุ่มเซอร์ร่าบางนกแขวก
==> คลิกดู

 

Back to District 140