คณะเซอร์ร่ากลุ่มแม่พระฟาติมา (ประจวบคีรีขันธ์)
หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสารเซอร์ร่ากลุ่มวัดแม่พระฟาติมา (ประจวบคีรีขันธ์)

ที่ตั้ง
วัดแม่พระฟาติมา (บ้านแสงอรุณ)
163 ม.2 ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์  77130
โทร. 0-3261-1578

วันก่อตั้ง
เริ่มก่อตั้งเป็นกลุ่มทดลอง เมื่อวันที่ ?
ได้รับการรับรองจากองค์การเซอร์ร่าสากลเป็นลำดับที่ ?
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 1995

จำนวนสมาชิก
ปัจจุบัน (ปี 2021) มีจำนวนสมาชิก 11 คน
สมาชิกสามัญประจำการ 1 คน สมาชิกสมทบ 10 คน


มารีอา วารินทร์  ศรีสดใส
ประธานกลุ่ม

คณะกรรมการบริหารปี 2021-2023

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9

คุณพ่อ
คุณวารินทร์ ศรีสดใส

จิตตาธิการ
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เลขานุการ
เหรัญญิก

     

Back to District 140