เซอร์ร่ากลุ่มอาสนวิหารนักบุญอันนา (นครสวรรค์)
หน้าหลัก ความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร


คณะเซอร์ร่ากลุ่มอาสนวิหารนักบุญอันนา (นครสวรรค์์)
(Serra Club of St. Anne Cathedral)

ที่ตั้ง
อาสนวิหารนักบุญอันนา นครสวรรค์
.95 ถ.สวรรค์วิถี อ.เมือง จ.นครสวรรค์
60000
โทร. 056-222 608
สังฆมณฑลนครสวรรค์

วันก่อตั้ง
เริ่มก่อตั้งเป็นกลุ่มทดลอง เมื่อวันที่ ? พฤษภาคม 1993
เป็นกลุ่มที่ ... ในประเทศไทย
ได้รับการรับรองจากองค์การเซอร์ร่าสากล ใบรับรองเลขที่ ?
ลงวันที่ 2 เมษายน 1995

จำนวนสมาชิก
ปัจจุบัน (ปึ 2021) มีสมาชิกสามัญประจำการ 14 คน สมาชิกสนับสนุน 2 คน
รวม 16 คน

    
อักเนส สุนีย์ ทรัพย์ประเสริฐ
ประธาน


คณะกรรมการบริหารปี 2021-2023

ชื่อ

ตำแหน่ง

ที่อยู่

โทรศัพท์

1.  อักเนส สุนีย์ ทรัพย์ประเสริฐ
Agnes Sunee Subprasert

ประธาน

8/6  ช .อัมรินทร์วิถี ต .ปากน้ำโพ
.เมืองจ .นครสวรรค์ 60000

086-930-3319

2. อันตน พรเลิศพันธ์รัตน์
Pornlert Phanrat

รป.ฝ่ายกิจกรรม

ช.87/3 ถ .สวรรค์วิถี ต .ปากน้ำโพ
.เมืองจ .นครสวรรค์60000

081-740-7864

3. ยอห์นแมรี่ บุญขีดเรไร
Boonkeet Rerai

รป. ฝ่ายกระแสเรียก

. 87/5  ถ .สวรรค์วิถี ต .ปากน้ำโพ
.เมืองจ .นครสวรรค์60000 boonkeet_rerai@hotmail.com

089-272-7277

4. อันนา บุษบา  ทองดี
Anna Budsaba Thongdee

รป.ฝ่ายสมาชิก

. 107/30  ถ .สวรรค์วิถี ต .ปากน้ำโพ
.เมืองจ .นครสวรรค์60000 Budsaba.noy@gmail.com

084-989-5790

5. เซซีลีอา นริศรา  แสงสุข
Narisara Sangsuk

รป. ฝ่ายสื่อสาร

.95  .สวรรค์วิถีต .ปากน้ำโพ
.เมืองจ .นครสวรรค์ 60000

081-037-1316

6. เทเรซา สุดารัตน์  สิทธิ
Sudarat Sitti

เหรัญญิก

196/147  ถ .โกรกพระ -นครสวรรค์
.เมืองจ .นครสวรรค์ 60000

081-532-1102

7. โรซา ญาณพัฒน์ เอี่ยมสวรรค์
Yanapat Aiemsawan

เลขานุการ

310/149  ม .ปิติวรรถถ .สวรรค์วิถี
.ปากน้ำโพ อ .เมืองจ .นครสวรรค์  60000

 


Back to District 140