เซอร์ร่าเขต 140

 

คณะเซอร์ร่าแม่แจ่ม
หน้าหลัก ความเป็นมา ข่าว-กิจกรรม สมาชิก เอกสาร

คณะเซอร์ร่าแม่แจ่ม
Serra Club of Majam

ที่ตั้ง
วัดนักบุญปาตริก
ตู้ปณ 4 แม่แจ่ม ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270
โทรศัพท์ : 08-1168-2629
สังฆมณฑลเชียงใหม่

ได้รับการรับรองจากองค์การเซอร์ร่าสกล
ใบรับรองเลขที่ 1042?  ลงวันที่ 
?

ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น 24  คน (ปี 2021)
สมาชิกสามัญ 12 คน สมาชิกสมทบ 12 คน


คุณพ่อกาเบรียล ณัฐพงศ์ แดงสวาท
จิตตาธิการ


ยอห์น กาพอ พิชิตไพศาล
ประธาน

คณะกรรมการปี 2021-2023

ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9

คุณพ่อกาเบรียล ณัฐพงศ์ แดงสวาท
ยอห์น กาพอ พิชิตไพศาล

จิตตาธิการ
ประธาน
ว่าที่ประธาน
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายกระแสเรียก
รองประธานฝ่ายสมาชิก
รองประธานฝ่ายสื่อสาร
เหรัญญิก
เลขานุการ

 

Back to District 140